Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2010/2603(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή των εγγράφων :

Κείμενα που κατατέθηκαν :

B7-0197/2010

Συζήτηση :

PV 11/03/2010 - 12.3
CRE 11/03/2010 - 12.3

Ψηφοφορία :

PV 11/03/2010 - 13.3

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P7_TA(2010)0068

Συνοπτικά πρακτικά
Πέμπτη 11 Μαρτίου 2010 - ΣτρασβούργοΟριστική έκδοση

13.3. Νότιος Κορέα - η θανατική ποινή κρίνεται παράνομη (ψηφοφορία)

Προτάσεις ψηφίσματος B7-0191/2010, B7-0193/2010, B7-0194/2010, B7-0197/2010 και B7-0198/2010

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 6)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΚΟΙΝΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ RC-B7-0191/2010

(αντικαθιστά τιςB7-0191/2010, B7-0193/2010, B7-0194/2010, B7-0197/2010 και B7-0198/2010):

που κατέθεσαν οι βουλευτές:

Christian Ehler, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Cristian Dan Preda, Bernd Posselt, Eija-Riitta Korhola, Monica Luisa Macovei, Filip Kaczmarek, Sari Essayah, Mario Mauro, Laima Liucija Andrikienė, Tunne Kelam και Martin Kastler, εξ ονόματος της Ομάδας PPE,

Hannes Swoboda, David Martin, George Sabin Cutaş και Peter Simon, εξ ονόματος της Ομάδας S&D,

Marielle De Sarnez, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE,

Barbara Lochbihler, Gerald Häfner, Heidi Hautala και Sandrine Bélier, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE,

Marie-Christine Vergiat, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL

Εγκρίνεται (P7_TA-PROV(2010)0068)

Τελευταία ενημέρωση: 16 Απριλίου 2010Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου