Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή των εγγράφων :

Κείμενα που κατατέθηκαν :

B7-0259/2010

Συζήτηση :

PV 06/05/2010 - 4

Ψηφοφορία :

PV 06/05/2010 - 7.11

Κείμενα που εγκρίθηκαν :


Συνοπτικά πρακτικά
Πέμπτη 6 Μαΐου 2010 - ΒρυξέλλεςΟριστική έκδοση

4. Μαζικές θηριωδίες στο Jos της Νιγηρίας τον Ιανουάριο και το Μάρτιο (συζήτηση)
CRE

Δήλωση της Επιτροπής: Μαζικές θηριωδίες στο Jos της Νιγηρίας τον Ιανουάριο και το Μάρτιο

Ο Olli Rehn (Μέλος της Επιτροπής) προβαίνει στη δήλωση.

Παρεμβαίνουν οι Gay Mitchell, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Thijs Berman, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Charles Goerens, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Nicole Kiil-Nielsen, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Peter van Dalen, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, Marie-Christine Vergiat, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Fiorello Provera, εξ ονόματος της Ομάδας EFD, Hans-Peter Martin, μη εγγεγραμμένος, Mario Mauro, Corina Creţu, Charles Tannock, Joe Higgins και Filip Kaczmarek.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" οι Laima Liucija Andrikienė, Cristian Dan Preda και Andrzej Grzyb.

Παρεμβαίνει ο Olli Rehn.

Προτάσεις ψηφίσματος που κατατέθηκαν σύμφωνα με το άρθρο 110, παράγραφος 2, του Κανονισμού, για την περάτωση της συζήτησης:

- Bart Staes, Nicole Kiil-Nielsen, Raül Romeva i Rueda, Barbara Lochbihler, Jean Lambert και Malika Benarab-Attou, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, σχετικά με τις μαζικές θηριωδίες στην πόλη Τζος της Νιγηρίας (B7-0247/2010),

- Thijs Berman, Véronique De Keyser, Richard Howitt και Ana Gomes, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, σχετικά με τις μαζικές θηριωδίες στην πόλη Jos της Νιγηρίας (B7-0248/2010),

- Michał Tomasz Kamiński, Charles Tannock, Peter van Dalen, Ryszard Antoni Legutko, Tomasz Piotr Poręba, Adam Bielan και Ryszard Czarnecki, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, σχετικά με τις μαζικές θηριωδίες στη Νιγηρία (B7-0249/2010),

- Filip Kaczmarek, Gay Mitchell, Mario Mauro και Cristian Dan Preda, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, σχετικά με τις μαζικές βιαιότητες στην πόλη Τζος της Νιγηρίας (B7-0252/2010),

- Charles Goerens και Ramon Tremosa i Balcells, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, σχετικά με τις μαζικές θηριωδίες στο Jos, στη Νιγηρία (B7-0253/2010),

- Mara Bizzotto και Fiorello Provera, εξ ονόματος της Ομάδας EFD, σχετικά με μαζικές βιαιότητες στην πόλη Τζος της Νιγηρίας τον Ιανουάριο και τον Μάρτιο (B7-0254/2010),

- Marie-Christine Vergiat και Gabriele Zimmer, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, σχετικά με τις σφαγές στη Νιγηρία (B7-0259/2010).

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 7.11 των Συνοπτικών Πρακτικών της 6.5.2010.

(Η συνεδρίαση διακόπτεται στις 11 π.μ εν αναμονή της ώρας των ψηφοφοριών και επαναλαμβάνεται στις 11.10 π.μ.)

Τελευταία ενημέρωση: 4 Ιουνίου 2010Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου