Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2010/2702(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή των εγγράφων :

Κείμενα που κατατέθηκαν :

B7-0286/2010

Συζήτηση :

PV 20/05/2010 - 12.3
CRE 20/05/2010 - 12.3

Ψηφοφορία :

PV 20/05/2010 - 13.3

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P7_TA(2010)0196

Συνοπτικά πρακτικά
Πέμπτη 20 Μαΐου 2010 - ΣτρασβούργοΟριστική έκδοση

13.3. Βιρμανία (ψηφοφορία)

Προτάσεις ψηφίσματος B7-0283/2010, B7-0284/2010, B7-0285/2010, B7-0286/2010, B7-0287/2010, B7-0288/2010 και B7-0290/2010

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 11)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΚΟΙΝΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ RC-B7-0283/2010

(αντικαθιστά τις B7-0283/2010, B7-0284/2010, B7-0285/2010, B7-0286/2010, B7-0287/2010, B7-0288/2010 και B7-0290/2010):

που κατέθεσαν οι βουλευτές:

Filip Kaczmarek, Cristian Dan Preda, Bernd Posselt, Tunne Kelam, Mario Mauro, Eija-Riitta Korhola, Bogusław Sonik, Monica Luisa Macovei, Elena Băsescu, Laima Liucija Andrikienė, Lena Kolarska-Bobińska, László Tőkés, Csaba Sógor και Martin Kastler, εξ ονόματος της Ομάδας PPE,
Véronique De Keyser και Marc Tarabella, εξ ονόματος της Ομάδας S&D,
Metin Kazak, Marietje Schaake, Marielle De Sarnez, Kristiina Ojuland, Anneli Jäätteenmäki, Niccolò Rinaldi και Ramon Tremosa i Balcells, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE,
Barbara Lochbihler, Raül Romeva i Rueda και Heidi Hautala, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE,
Charles Tannock, Michał Tomasz Kamiński, Ryszard Antoni Legutko, Adam Bielan, Tomasz Piotr Poręba, Geoffrey Van Orden, Julie Girling, Zbigniew Ziobro, Jacek Olgierd Kurski, Ryszard Czarnecki και Edvard Kožušník, εξ ονόματος της Ομάδας ECR,
Marie-Christine Vergiat, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL,
Fiorello Provera, Juozas Imbrasas και Oreste Rossi, εξ ονόματος της Ομάδας EFD.

Εγκρίνεται(P7_TA(2010)0196)

Τελευταία ενημέρωση: 3 Ιουνίου 2010Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου