Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Notulen
Dinsdag 15 juni 2010 - StraatsburgDefinitieve uitgave

3. Ingekomen stukken

De volgende stukken zijn ontvangen van Raad en Commissie:

- Voorstel voor een besluit van de Raad betreffende de sluiting van een protocol bij de Euro-mediterrane overeenkomst waarbij een associatie tot stand wordt gebracht tussen de Europese Gemeenschappen en hun lidstaten, enerzijds, en de staat Israël, anderzijds, betreffende conformiteitsbeoordeling en de aanvaarding van industrieproducten (05190/2010 - C7-0126/2010 - 2009/0155(NLE))

verwezen naar

ten principale :

INTA

advies :

AFET, ITRE

- Voorstel voor een besluit van de Raad betreffende de sluiting, namens de Europese Unie, van het Protocol inzake het geïntegreerd beheer van kustgebieden bij het Verdrag inzake de bescherming van het mariene milieu en de kustgebieden van de Middellandse Zee (09132/2010 - C7-0128/2010 - 2010/0016(NLE))

verwezen naar

ten principale :

ENVI

advies :

PECH, TRAN, REGI

- Voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende Europese statistieken van meerjarige teelten (COM(2010)0249 - C7-0129/2010 - 2010/0133(COD))

verwezen naar

ten principale :

AGRI

- Voorstel tot kredietoverschrijving DEC 16/2010 - Afdeling III – Commissie (N7-0023/2010 - C7-0130/2010 - 2010/2081(GBD))

verwezen naar

ten principale :

BUDG

- Voorstel voor een besluit van de Raad betreffende de aanneming van de euro door Estland op 1 januari 2011 (COM(2010)0239 - C7-0131/2010 - 2010/0135(NLE))

verwezen naar

ten principale :

ECON

- Voorstel tot kredietoverschrijving DEC 17/2010 - Afdeling III – Commissie (N7-0024/2010 - C7-0132/2010 - 2010/2082(GBD))

verwezen naar

ten principale :

BUDG

- Voorstel tot kredietoverschrijving DEC 18/2010 - Afdeling III – Commissie (N7-0025/2010 - C7-0133/2010 - 2010/2083(GBD))

verwezen naar

ten principale :

BUDG

- Voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie tot wijziging van Verordening (EG) nr. 539/2001 tot vaststelling van de lijst van derde landen waarvan de onderdanen bij overschrijding van de buitengrenzen in het bezit moeten zijn van een visum en de lijst van derde landen waarvan de onderdanen van deze plicht zijn vrijgesteld (COM(2010)0256 - C7-0134/2010 - 2010/0137(COD))

verwezen naar

ten principale :

LIBE

advies :

AFET

- Voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Verordening (EG) nr. 732/2008 van de Raad betreffende de toepassing van een schema van algemene tariefpreferenties voor de periode van 1 januari 2009 tot en met 31 december 2011 (COM(2010)0142 - C7-0135/2010 - 2010/0140(COD))

verwezen naar

ten principale :

INTA

advies :

DEVE

- Voorstel voor een besluit van de Raad tot vaststelling van voorschriften voor de invoer in de Europese Unie van visserijproducten, levende tweekleppige weekdieren, stekelhuidigen, manteldieren, mariene buikpotigen en bijproducten daarvan uit Groenland (COM(2010)0176 - C7-0136/2010 - 2010/0097(CNS))

verwezen naar

ten principale :

PECH

advies :

ENVI

- Voorstel voor een verordening (EURATOM) van de Raad tot vaststelling van maximaal toelaatbare niveaus van radioactieve besmetting van levensmiddelen en diervoeders ten gevolge van een nucleair ongeval of ander stralingsgevaar (Herschikking) (COM(2010)0184 - C7-0137/2010 - 2010/0098(CNS))

verwezen naar

ten principale :

ITRE

advies :

JURI

- Voorstel voor een verordening (EU) nr. …/… van het Europees Parlement en de Raad tot uitvoering van artikel 10 van het VN-protocol inzake vuurwapens en tot vaststelling van maatregelen betreffende uitvoervergunningen voor vuurwapens, hun onderdelen, componenten en munitie en betreffende de invoer en doorvoer ervan (COM(2010)0273 - C7-0138/2010 - 2010/0147(COD))

verwezen naar

ten principale :

INTA

advies :

AFET, LIBE, IMCO

- Voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Verordening (EG) nr. 663/2009 tot vaststelling van een programma om het economisch herstel te bevorderen via financiële bijstand van de Gemeenschap aan projecten op het gebied van energie (COM(2010)0283 - C7-0139/2010 - 2010/0150(COD))

verwezen naar

ten principale :

ITRE

advies :

BUDG, REGI

De Voorzitter stelt het Parlement ervan op de hoogte dat hij het Economisch en Sociaal Comité en het Comité van de Regio's over dit voorstel zal raadplegen, overeenkomstig artikel 124, lid 1, en artikel 125, lid 1, van het Reglement.

- Voorstel voor een besluit van de Raad betreffende de ondertekening van een Protocol tussen de Europese Gemeenschap, de Zwitserse Bondsstaat en het Vorstendom Liechtenstein betreffende de toetreding van het Vorstendom Liechtenstein tot de Overeenkomst tussen de Europese Gemeenschap en de Zwitserse Bondsstaat inzake de criteria en mechanismen voor de vaststelling van de staat die verantwoordelijk is voor de behandeling van een asielverzoek dat in een lidstaat of in Zwitserland wordt ingediend (06242/2010 - C7-0140/2010 - 2006/0252(NLE))

verwezen naar

ten principale :

LIBE

- Voorstel voor een besluit van de Raad betreffende de sluiting namens de Europese Unie van het Protocol tussen de Europese Unie, de Europese Gemeenschap, de Zwitserse Bondsstaat en het Vorstendom Liechtenstein betreffende de toetreding van het Vorstendom Liechtenstein tot de Overeenkomst tussen de Europese Unie, de Europese Gemeenschap en de Zwitserse Bondsstaat inzake de wijze waarop Zwitserland wordt betrokken bij de uitvoering, de toepassing en de ontwikkeling van het Schengenacquis, met name voor wat justitiële samenwerking in strafzaken en politiële samenwerking betreft (06077/2010 - C7-0141/2010 - 2006/0251(NLE))

verwezen naar

ten principale :

LIBE

- Voorstel voor een besluit van het Europees Parlement en de Raad tot toekenning van macrofinanciële bijstand aan de Republiek Moldavië (COM(2010)0302 - C7-0144/2010 - 2010/0162(COD))

verwezen naar

ten principale :

INTA

advies :

AFET, BUDG

- Voorstel voor een besluit van de Raad houdende machtiging om nauwere samenwerking aan te gaan op het gebied van het toepasselijke recht inzake echtscheiding en scheiding van tafel en bed (09898/2010 - C7-0145/2010 - 2010/0066(NLE))

verwezen naar

ten principale :

JURI

advies :

FEMM, LIBE

- Voorstel voor een besluit van de Raad betreffende de sluiting van de Overeenkomst van Genève inzake de handel in bananen tussen de Europese Unie en Brazilië, Colombia, Costa Rica, Ecuador, Guatemala, Honduras, Mexico, Nicaragua, Panama, Peru en Venezuela en de Overeenkomst inzake de handel in bananen tussen de Europese Unie en de Verenigde Staten van Amerika (07782/2010 - C7-0148/2010 - 2010/0057(NLE))

verwezen naar

ten principale :

INTA

advies :

DEVE, AGRI

- Voorstel tot kredietoverschrijving DEC 23/2010 - Afdeling III – Commissie (N7-0027/2010 - C7-0152/2010 - 2010/2090(GBD))

verwezen naar

ten principale :

BUDG

- Ontwerp van gewijzigde begroting nr. 4 bij de algemene begroting 2010: standpunt van de Raad van 11 juni 2010 (10930/2010 - C7-0153/2010 - 2010/2056(BUD))

verwezen naar

ten principale :

BUDG

Laatst bijgewerkt op: 14 juli 2010Juridische mededeling