Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2010/2735(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή των εγγράφων :

Κείμενα που κατατέθηκαν :

B7-0350/2010

Συζήτηση :

PV 16/06/2010 - 12
CRE 16/06/2010 - 12

Ψηφοφορία :

PV 17/06/2010 - 7.11
CRE 17/06/2010 - 7.11

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P7_TA(2010)0235

Συνοπτικά πρακτικά
Τετάρτη 16 Ιουνίου 2010 - ΣτρασβούργοΟριστική έκδοση

12. Ισραηλινή στρατιωτική επιχείρηση κατά του ανθρωπιστικού στολίσκου και ο αποκλεισμός της Γάζας (συζήτηση)
CRE

Δήλωση της Αντιπροέδρου της Επιτροπής και Ύπατης Εκπροσώπου της Ένωσης για Θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας: Ισραηλινή στρατιωτική επιχείρηση κατά του ανθρωπιστικού στολίσκου και ο αποκλεισμός της Γάζας

Η Catherine Ashton (Αντιπρόεδρος της Επιτροπής/Ύπατη Εκπρόσωπος της Ένωσης για Θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας) προβαίνει στη δήλωση.

Παρεμβαίνουν οι Ιωάννης Κασουλίδης, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Véronique De Keyser, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Niccolò Rinaldi, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Daniel Cohn-Bendit, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Peter van Dalen, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, Κυριάκος Τριανταφυλλίδης, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Bastiaan Belder, εξ ονόματος της Ομάδας EFD, Diane Dodds, μη εγγεγραμμένη, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Proinsias De Rossa, Marielle De Sarnez, Eva Joly, Sajjad Karim, Patrick Le Hyaric, Fiorello Provera, Daniël van der Stoep, Michael Gahler, Pier Antonio Panzeri, Alexander Graf Lambsdorff, Hélène Flautre, Γεώργιος Τούσσας, Νίκη Τζαβέλα, Andreas Mölzer, Michèle Striffler, Corina Creţu, Ivo Vajgl, György Schöpflin, Göran Färm, Sarah Ludford, Sari Essayah, María Muñiz De Urquiza, Dominique Baudis, Richard Howitt, Tunne Kelam, Simon Busuttil και Elena Băsescu.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" οι Laima Liucija Andrikienė, Antonio Masip Hidalgo, Frédérique Ries, Reinhard Bütikofer, Charles Tannock, Marian-Jean Marinescu, Izaskun Bilbao Barandica, Margrete Auken, Franz Obermayr, Isabelle Durant και Christine De Veyrac.

Παρεμβαίνει η Catherine Ashton.

Προτάσεις ψηφίσματος που κατατέθηκαν σύμφωνα με το άρθρο 110, παράγραφος 2, του Κανονισμού, για την περάτωση της συζήτησης:

- Annemie Neyts-Uyttebroeck, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, σχετικά με την Ισραηλινή στρατιωτική επιχείρηση κατά του ανθρωπιστικού στολίσκου και τον αποκλεισμό της Γάζας (B7-0345/2010

- José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Elmar Brok, Ιωάννης Κασουλίδης, Vito Bonsignore, Hans-Gert Pöttering, Dominique Baudis, Mário David, Tokia Saïfi, Michèle Striffler, Dominique Vlasto, Lena Kolarska-Bobińska, Tunne Kelam και Elena Băsescu, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, σχετικά με την Ισραηλινή στρατιωτική επιχείρηση κατά του ανθρωπιστικού στολίσκου και τον αποκλεισμό της Γάζας (B7-0347/2010

- Véronique De Keyser, Adrian Severin, Hannes Swoboda, Corina Creţu, Proinsias De Rossa, Göran Färm, Richard Howitt, Ivailo Kalfin, Μαρία-Ελένη Κοππά, Wolfgang Kreissl-Dörfler, Emilio Menéndez del Valle, María Muñiz De Urquiza, Pier Antonio Panzeri, Olga Sehnalová και Kristian Vigenin, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, σχετικά με τη στρατιωτική επιχείρηση του Ισραήλ κατά του στολίσκου ανθρωπιστικής βοήθειας και τον αποκλεισμό της Γάζας (B7-0350/2010

- Eva Joly, Nicole Kiil-Nielsen, Hélène Flautre, Margrete Auken, Malika Benarab-Attou, Reinhard Bütikofer, Ulrike Lunacek, Jan Philipp Albrecht, Jill Evans, Isabelle Durant, Raül Romeva i Rueda, Yannick Jadot, Jean Lambert, Bart Staes, Heidi Hautala, Rebecca Harms, Daniel Cohn-Bendit, Catherine Grèze, Keith Taylor και Μιχάλης Τρεμόπουλος, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, σχετικά με τη στρατιωτική επιχείρηση του Ισραήλ κατά του στολίσκου που μετέφερε ανθρωπιστική βοήθεια και τον αποκλεισμό της Γάζας (B7-0379/2010

- Fiorello Provera, Νίκη Τζαβέλα, Νικόλαος Σαλαβράκος, Oreste Rossi, Mara Bizzotto και Giancarlo Scottà, εξ ονόματος της Ομάδας EFD, σχετικά με τη στρατιωτική επιχείρηση του Ισραήλ κατά του στολίσκου που μετέφερε ανθρωπιστική βοήθεια και τον αποκλεισμό της Γάζας (B7-0385/2010

- Michał Tomasz Kamiński, Charles Tannock, Adam Bielan, Ryszard Czarnecki, Tomasz Piotr Poręba, Paweł Robert Kowal και Mirosław Piotrowski, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, σχετικά με τη στρατιωτική επιχείρηση του Ισραήλ κατά του στολίσκου ανθρωπιστικής βοήθειας και τον αποκλεισμό της Γάζας (B7-0386/2010

- Κυριάκος Τριανταφυλλίδης, Patrick Le Hyaric, Willy Meyer, Marisa Matias, Eva-Britt Svensson, Νικόλαος Χουντής και Ilda Figueiredo, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, σχετικά με τη στρατιωτική επιχείρηση του Ισραήλ κατά του στολίσκου που μετέφερε ανθρωπιστική βοήθεια και τον αποκλεισμό της Γάζας (B7-0389/2010).

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 7.11 των Συνοπτικών Πρακτικών της 17.6.2010.

Τελευταία ενημέρωση: 13 Ιουλίου 2010Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου