Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή των εγγράφων :

Κείμενα που κατατέθηκαν :

B7-0362/2010

Συζήτηση :

PV 16/06/2010 - 14
CRE 16/06/2010 - 14

Ψηφοφορία :

PV 17/06/2010 - 7.13
CRE 17/06/2010 - 7.13

Κείμενα που εγκρίθηκαν :


Συνοπτικά πρακτικά
Τετάρτη 16 Ιουνίου 2010 - ΣτρασβούργοΟριστική έκδοση

14. Κατάσταση στη Χερσόνησο της Κορέας (συζήτηση)
CRE

Δήλωση της Αντιπροέδρου της Επιτροπής και Ύπατης Εκπροσώπου της Ένωσης για Θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας: Κατάσταση στη Χερσόνησο της Κορέας

Η Catherine Ashton (Αντιπρόεδρος της Επιτροπής/Ύπατη Εκπρόσωπος της Ένωσης για Θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας ) προβαίνει στη δήλωση.

Παρεμβαίνουν οι Christian Ehler, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, και Kristian Vigenin, εξ ονόματος της Ομάδας S&D.

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Diana WALLIS
Αντιπρόεδρος

Παρεμβαίνουν οι Jelko Kacin, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Roger Helmer, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, και George Sabin Cutaş.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" οι Csaba Sógor, Janusz Władysław Zemke, Barbara Lochbihler, Anna Rosbach, Miroslav Mikolášik, Charles Tannock και Christian Ehler.

Παρεμβαίνει η Catherine Ashton.

Προτάσεις ψηφίσματος που κατατέθηκαν σύμφωνα με το άρθρο 110, παράγραφος 2, του Κανονισμού, για την περάτωση της συζήτησης:

- Charles Tannock, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, σχετικά με την κατάσταση στη χερσόνησο της Κορέας (B7-0358/2010

- Jelko Kacin, Marietje Schaake, Ramon Tremosa i Balcells και Marielle De Sarnez, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, σχετικά με την κατάσταση στη Χερσόνησο της Κορέας (B7-0359/2010

- Christian Ehler, Ιωάννης Κασουλίδης και José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, σχετικά με την κατάσταση στη χερσόνησο της Κορέας (B7-0361/2010

- Heidi Hautala, Barbara Lochbihler, Gerald Häfner και Raül Romeva i Rueda, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, σχετικά με την κατάσταση στη χερσόνησο της Κορέας (B7-0362/2010

- Willy Meyer, Νικόλαος Χουντής και Helmut Scholz, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, σχετικά με την κατάσταση στη χερσόνησο της Κορέας (B7-0364/2010

- Adrian Severin, George Sabin Cutaş, David Martin και Peter Simon, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, σχετικά με την κατάσταση στη χερσόνησο της Κορέας (B7-0366/2010).

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 7.13 των Συνοπτικών Πρακτικών της 17.6.2010.

Τελευταία ενημέρωση: 13 Ιουλίου 2010Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου