Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2010/2713(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή των εγγράφων :

Κείμενα που κατατέθηκαν :

RC-B7-0346/2010

Συζήτηση :

PV 16/06/2010 - 19
CRE 16/06/2010 - 19

Ψηφοφορία :

PV 17/06/2010 - 7.17
CRE 17/06/2010 - 7.17
Αιτιολογήσεις ψήφου
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P7_TA(2010)0241

Συνοπτικά πρακτικά
Τετάρτη 16 Ιουνίου 2010 - ΣτρασβούργοΟριστική έκδοση

19. Πλημμύρες στις χώρες της Κεντρικής Ευρώπης, ιδιαίτερα στην Πολωνία, την Τσεχική Δημοκρατία, τη Σλοβακία και την Ουγγαρία (συζήτηση)
CRE

Δήλωση της Επιτροπής: Πλημμύρες στις χώρες της Κεντρικής Ευρώπης, ιδιαίτερα στην Πολωνία, την Τσεχική Δημοκρατία, τη Σλοβακία και την Ουγγαρία

Η Kristalina Georgieva (Μέλος της Επιτροπής) προβαίνει στη δήλωση.

Παρεμβαίνουν οι Czesław Adam Siekierski, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Fiona Hall, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Bas Eickhout, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Tomasz Piotr Poręba, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, Jaroslav Paška, εξ ονόματος της Ομάδας EFD, Csanád Szegedi, μη εγγεγραμμένος, Tamás Deutsch, Adam Gierek, Sergej Kozlík, Elisabeth Schroedter, Oldřich Vlasák, Jan Březina, Joanna Senyszyn, Zbigniew Ziobro, Anna Záborská, Olga Sehnalová, Ryszard Czarnecki, Joachim Zeller, Monika Smolková, Jacek Olgierd Kurski, Jarosław Kalinowski, Monika Flašíková Beňová και Kinga Göncz.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" οι Ildikó Gáll-Pelcz, Ioan Enciu, Mirosław Piotrowski, Angelika Werthmann, Andrzej Grzyb, Piotr Borys, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Jacek Protasiewicz, Miroslav Mikolášik, Bogusław Sonik και Silvia-Adriana Ţicău.

Παρεμβαίνει η Kristalina Georgieva.

Πρόταση ψηφίσματος που κατατέθηκε σύμφωνα με το άρθρο 110, παράγραφος 2, του Κανονισμού, για την περάτωση της συζήτησης:

- Czesław Adam Siekierski, Tamás Deutsch, Zuzana Roithová, Anna Záborská, Markus Pieper, Richard Seeber, Bogusław Sonik, Jan Březina, Lambert van Nistelrooij, Andrzej Grzyb, Jolanta Emilia Hibner, Piotr Borys, Artur Zasada, Milan Zver και Jacek Saryusz-Wolski, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, σχετικά με τις φυσικές καταστροφές στην Κεντρική Ευρώπη (B7-0346/2010).

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 7.17 των Συνοπτικών Πρακτικών της 17.6.2010.

Τελευταία ενημέρωση: 13 Ιουλίου 2010Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου