Rodyklė 
 Ankstesnis 
 Kitas 
 Visas tekstas 
Protokolas
Antradienis, 2010 m. liepos 6 d. - StrasbūrasGalutinė teksto versija

11. Konkrečios Europos centrinio banko užduotys, susijusios su Europos sisteminės rizikos valdybos veikla * - Europos bankininkystės institucijos, Europos draudimo ir profesinių pensijų institucijos ir Europos vertybinių popierių ir rinkų institucijos įgaliojimai ***I - Europos vertybinių popierių ir rinkų institucija ***I - Bendrijos finansų sistemos makrolygio rizikos ribojimo priežiūra ir Europos sisteminės rizikos valdybos steigimas ***I - Europos bankininkystės institucija ***I - Europos draudimo ir profesinių pensijų institucija ***I - Bankų sektoriaus tarpvalstybinių krizių valdymo sistema (diskusijos)
CRE

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Tarybos reglamento, kuriuo Europos centriniam bankui pavedamos konkrečios užduotys, susijusios su Europos sisteminės rizikos valdybos veikla [05551/2010 - C7-0014/2010 - 2009/0141(CNS)] - Ekonomikos ir pinigų politikos komitetas. Pranešėjas: Ramon Tremosa i Balcells (A7-0167/2010)

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos, iš dalies keičiančios direktyvas 1998/26/EB, 2002/87/EB, 2003/6/EB, 2003/41/EB, 2003/71/EB, 2004/39/EB, 2004/109/EB, 2005/60/EB, 2006/48/EB, 2006/49/EB ir 2009/65/EB dėl Europos bankininkystės institucijos, Europos draudimo ir profesinių pensijų institucijos ir Europos vertybinių popierių ir rinkų institucijos įgaliojimų [COM(2009)0576 - C7-0251/2009 - 2009/0161(COD)] - Ekonomikos ir pinigų politikos komitetas. Pranešėjas: Antolín Sánchez Presedo (A7-0163/2010)

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo įsteigiama Europos vertybinių popierių ir rinkų institucija [COM(2009)0503 - C7-0167/2009 - 2009/0144(COD)] - Ekonomikos ir pinigų politikos komitetas. Pranešėjas: Sven Giegold (A7-0169/2010)

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl Bendrijos finansų sistemos makrolygio rizikos ribojimo priežiūros ir Europos sisteminės rizikos valdybos steigimo [COM(2009)0499 - C7-0166/2009 - 2009/0140(COD)] - Ekonomikos ir pinigų politikos komitetas. Pranešėja: Sylvie Goulard (A7-0168/2010)

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo įsteigiama Europos bankininkystės institucija [COM(2009)0501 - C7-0169/2009 - 2009/0142(COD)] - Ekonomikos ir pinigų politikos komitetas. Pranešėjas: José Manuel García-Margallo y Marfil (A7-0166/2010)

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo įsteigiama Europos draudimo ir profesinių pensijų institucija [COM(2009)0502 - C7-0168/2009 - 2009/0143(COD)] - Ekonomikos ir pinigų politikos komitetas. Pranešėjas: Peter Skinner (A7-0170/2010)

Pranešimas su rekomendacijomis Komisijai dėl bankų sektoriaus tarpvalstybinių krizių valdymo [2010/2006(INI)] - Ekonomikos ir pinigų politikos komitetas. Pranešėja: Elisa Ferreira (A7-0213/2010)

Ramon Tremosa i Balcells, Antolín Sánchez Presedo ir Sven Giegold pristatė savo pranešimus.

PIRMININKAVO: Roberta ANGELILLI
Pirmininko pavaduotoja

Sylvie Goulard, José Manuel García-Margallo y Marfil, Peter Skinner ir Elisa Ferreira pristatė savo pranešimus.

Kalbėjo: Olli Rehn (Komisijos narys) ir Michel Barnier (Komisijos narys).

Kalbėjo: Sebastian Valentin Bodu (JURI komiteto nuomonės referentas) (A7-0213/2010), Raffaele Baldassarre (JURI komiteto nuomonės referentas) (A7-0169/2010), Klaus-Heiner Lehne (JURI komiteto nuomonės referentas) (A7-0166/2010), Evelyn Regner (JURI komiteto nuomonės referentas) (A7-0168/2010), Françoise Castex (JURI komiteto nuomonės referentas) (A7-0170/2010), Sajjad Karim (JURI komiteto nuomonės referentas) (A7-0163/2010), Íñigo Méndez de Vigo (AFCO komiteto nuomonės referentas), Markus Ferber PPE frakcijos vardu, Gianni Pittella S&D frakcijos vardu, Sharon Bowles ALDE frakcijos vardu, Philippe Lamberts Verts/ALE frakcijos vardu, Ivo Strejček ECR frakcijos vardu, Thomas Händel GUE/NGL frakcijos vardu, Claudio Morganti EFD frakcijos vardu, Martin Ehrenhauser , nepriklausomas Parlamento narys, Astrid Lulling, George Sabin Cutaş, Wolf Klinz, Lajos Bokros, Mario Borghezio, Danuta Maria Hübner, Edward Scicluna, Vicky Ford, Theodor Dumitru Stolojan, Burkhard Balz, Enikő Győri ir Jean-Pierre Audy.

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: Elena Băsescu, Zigmantas Balčytis, Marielle De Sarnez, Jaroslav Paška, Salvatore Iacolino, Othmar Karas, Janusz Władysław Zemke, Alexandra Thein, Oreste Rossi, Thomas Mann, Seán Kelly ir Gay Mitchell.

Kalbėjo Michel Barnier.

PIRMININKAVO: Miguel Angel MARTÍNEZ MARTÍNEZ
Pirmininko pavaduotojas

Kalbėjo: Ramon Tremosa i Balcells, Antolín Sánchez Presedo, Sven Giegold, Sylvie Goulard, José Manuel García-Margallo y Marfil, Peter Skinner ir Elisa Ferreira.

Diskusijos baigtos.

Balsavimas: punktas 8.5 protokolo 7.7.2010, punktas 8.6 protokolo 7.7.2010, punktas 8.7 protokolo 7.7.2010, punktas 8.8 protokolo 7.7.2010, punktas 8.9 protokolo 7.7.2010, punktas 8.11 protokolo 7.7.2010 ir punktas 8.12 protokolo 7.7.2010.

Atnaujinta: 2010 m. rugsėjo 22 d.Teisinis pranešimas