Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Protokoll
Kolmapäev, 7. juuli 2010 - StrasbourgLõplik väljaanne

8.5. Euroopa Pangandusjärelevalve Asutusele, Euroopa Kindlustus- ja Tööandjapensionide Järelevalve Asutusele ning Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve Asutusele antud volitused ***I (hääletus)
CRE

Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv, millega muudetakse direktiive 1998/26/EÜ, 2002/87/EÜ, 2003/6/EÜ, 2003/41/EÜ, 2003/71/EÜ, 2004/39/EÜ, 2004/109/EÜ, 2005/60/EÜ, 2006/48/EÜ, 2006/49/EÜ ja 2009/65/EÜ seoses Euroopa Pangandusjärelevalve Asutusele, Euroopa Kindlustus- ja Tööandjapensionide Järelevalve Asutusele ning Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve Asutusele antud volitustega [KOM(2009)0576 - C7-0251/2009 - 2009/0161(COD)] - Majandus- ja rahanduskomisjon. Raportöör: Antolín Sánchez Presedo (A7-0163/2010)

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused” punkt 5)

EUROOPA KOMISJONI ETTEPANEK

Vastu võetud koos muudatustega (P7_TA(2010)0269)

Sõna võtsid Antolín Sánchez Presedo (raportöör), kes tegi vastavalt kodukorra artikli 57 lõikele 2 parlamendile ametliku ettepaneku selle kohta, kas õigusloomega seotud resolutsiooni projekt tuleks panna hääletusele, Michel Barnier (komisjoni liige) ja José Manuel García-Margallo y Marfil fraktsiooni PPE nimel, kes taotles raportite A7-0169/2010, A7-0168/2010, A7-0166/2010, A7-0170/2010 ja A7-0167/2010 lõpphääletust nimelisel hääletusel.

Nimelise hääletuse tulemusel (678 poolt, 4 vastu, 7 erapooletut) otsustas parlament hääletuse õigusloomega seotud resolutsiooni ettepaneku üle edasi lükata. Küsimus loeti vastutavale komisjonile uuesti läbivaatamiseks tagasisaadetuks.

Viimane päevakajastamine: 31. august 2010Õigusalane teave