Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2010/2771(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή των εγγράφων :

Κείμενα που κατατέθηκαν :

B7-0428/2010

Συζήτηση :

PV 07/07/2010 - 18
CRE 07/07/2010 - 18

Ψηφοφορία :

PV 08/07/2010 - 6.6
CRE 08/07/2010 - 6.6

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P7_TA(2010)0284

Συνοπτικά πρακτικά
Τετάρτη 7 Ιουλίου 2010 - ΣτρασβούργοΟριστική έκδοση

18. AIDS/HIV ενόψει της 18ης Διεθνούς Διάσκεψης για το AIDS (Βιέννη Ιούλιος 18-23, 2010) (συζήτηση)
CRE

Δήλωση της Ύπατης Εκπροσώπου της Ένωσης για Θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφάλειας και Αντιπροέδρου της Επιτροπής: AIDS/HIV ενόψει της 18ης Διεθνούς Διάσκεψης για το AIDS (Βιέννη Ιούλιος 18-23, 2010)

Η Catherine Ashton (Αντιπρόεδρος της Επιτροπής/Ύπατη Εκπρόσωπος της Ένωσης για Θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας ) προβαίνει στη δήλωση.

Παρεμβαίνουν οι Lena Kolarska-Bobińska, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Michael Cashman, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Sophia in 't Veld, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Heidi Hautala, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Marisa Matias, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Seán Kelly, Ulrike Lunacek και Miroslav Mikolášik.

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Isabelle DURANT
Αντιπρόεδρος

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye"οι Salvatore Iacolino, Angelika Werthmann και Γεώργιος Παπανικολάου.

Παρεμβαίνει η Catherine Ashton.

Προτάσεις ψηφίσματος που κατατέθηκαν σύμφωνα με το άρθρο 110, παράγραφος 2, του Κανονισμού, για την περάτωση της συζήτησης:

- Véronique De Keyser, Michael Cashman, Thijs Berman και Linda McAvan, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, σχετικά με μια θεμελιωμένη στα ανθρώπινα δικαιώματα αντίληψη για την ευρωπαϊκή δράση κατά του HIV/AIDS (B7-0412/2010)

- Sophia in 't Veld, Charles Goerens, Ramon Tremosa i Balcells και Leonidas Donskis, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, σχετικά με μια θεμελιωμένη στα ανθρώπινα δικαιώματα αντίληψη για το AIDS/HIV (B7-0421/2010)

- Charles Tannock, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, σχετικά με μια βασιζόμενη σε δικαιώματα προσέγγιση της στρατηγικής της ΕΕ στον τομέα του HIV/AIDS (B7-0425/2010)

- Ulrike Lunacek, Heidi Hautala, Barbara Lochbihler και Judith Sargentini, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, σχετικά με την αντιμετώπιση του HIV/AIDS με άξονα τα ανθρώπινα δικαιώματα (B7-0426/2010)

- Gay Mitchell, Filip Kaczmarek και Lena Kolarska-Bobińska, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, σχετικά με το AIDS/HIV ενόψει της 18ης Διεθνούς Διάσκεψης για το AIDS (Βιέννη 18-13 Ιουλίου 2010) (B7-0427/2010)

- Gabriele Zimmer, Bairbre de Brún και Marisa Matias, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, σχετικά με μια θεμελιωμένη στα ανθρώπινα δικαιώματα αντίληψη για την ευρωπαϊκή δράση κατά του HIV/AIDS (B7-0428/2010).

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 6.6 των Συνοπτικών Πρακτικών της 8.7.2010.

Τελευταία ενημέρωση: 30 Αυγούστου 2010Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου