Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή των εγγράφων :

Κείμενα που κατατέθηκαν :

B7-0425/2010

Συζήτηση :

PV 07/07/2010 - 18
CRE 07/07/2010 - 18

Ψηφοφορία :

PV 08/07/2010 - 6.6
CRE 08/07/2010 - 6.6

Κείμενα που εγκρίθηκαν :


Συνοπτικά πρακτικά
Πέμπτη 8 Ιουλίου 2010 - ΣτρασβούργοΟριστική έκδοση

6.6. AIDS/HIV ενόψει της 18ης Διεθνούς Διάσκεψης για το AIDS (Βιέννη Ιούλιος 18-23, 2010) (ψηφοφορία)
CRE

Προτάσεις ψηφίσματος B7-0412/2010, B7-0421/2010, B7-0425/2010, B7-0426/2010, B7-0427/2010 και B7-0428/2010

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 6)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΚΟΙΝΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ RC-B7-0412/2010

(αντικαθιστά τιςB7-0412/2010, B7-0421/2010, B7-0426/2010 και B7-0428/2010):

που κατέθεσαν οι βουλευτές:

Véronique De Keyser, Michael Cashman, Thijs Berman και Linda McAvan, εξ ονόματος της Ομάδας S&D,

Sophia in 't Veld, Charles Goerens, Ramon Tremosa i Balcells, Leonidas Donskis και Sonia Alfano, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE,

Ulrike Lunacek, Heidi Hautala, Barbara Lochbihler και Judith Sargentini, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE,

Gabriele Zimmer, Marisa Matias και Bairbre de Brún, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL

Εγκρίνεται (P7_TA(2010)0484)

(Οι προτάσεις του ψηφίσματος B7-0425/2010 και B7-0427/2010 καταπίπτουν.)

Παρεμβάσεις:

- Ο Michael Cashman, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, πριν από την ψηφοφορία, για να ζητήσει να διεξαχθεί η τελική ψηφοφορία με ονομαστική κλήση, και ο Francesco Enrico Speroni, εξ ονόματος της Ομάδας EFD, για να εκφράσει την αντίθεσή του με αυτό το αίτημα (Ο Πρόεδρος, διαπιστώνοντας τις επιφυλάξεις που εξέφρασε το Σώμα, δήλωσε ότι η ψηφοφορία θα διεξαχθεί δι' ανατάσεως της χειρός όπως προβλέφθηκε αρχικά)·

- Astrid Lulling, για να επισημάνει μια απόκλιση της γερμανικής απόδοσης από τη γαλλική ως προς την παράγραφο 17 (Ο Πρόεδρος απαντά ότι όλες οι γλωσσικές αποδόσεις θα εναρμονιστούν)·

- Michael Cashman, πριν από την τελική ψηφοφορία, για να ρωτήσει αν η EFD διατηρεί την αντίθεσή της στη διεξαγωγή ψηφοφορίας με ονομαστική κλήση (Ο Francesco Enrico Speroni επιβεβαιώνει την αντίθεση της Ομάδας)·

- Gay Mitchell και Michael Cashman επί της διεξαγωγής της ψηφοφορίας.

Τελευταία ενημέρωση: 30 Αυγούστου 2010Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου