Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2010/2769(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή των εγγράφων :

Κείμενα που κατατέθηκαν :

B7-0416/2010

Συζήτηση :

PV 08/07/2010 - 11.3
CRE 08/07/2010 - 11.3

Ψηφοφορία :

PV 08/07/2010 - 12.3

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P7_TA(2010)0290

Συνοπτικά πρακτικά
Πέμπτη 8 Ιουλίου 2010 - ΣτρασβούργοΟριστική έκδοση

12.3. Βόρεια Κορέα (ψηφοφορία)

Προτάσεις ψηφίσματος B7-0416/2010, B7-0445/2010, B7-0446/2010, B7-0447/2010, B7-0448/2010, B7-0449/2010 και B7-0450/2010

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 12)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΚΟΙΝΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ RC-B7-0416/2010

(αντικαθιστά τιςB7-0416/2010, B7-0445/2010, B7-0446/2010, B7-0447/2010, B7-0448/2010 και B7-0450/2010):

που κατέθεσαν οι βουλευτές:

Miroslav Mikolášik, Mario Mauro, Cristian Dan Preda, Bernd Posselt, Lena Kolarska-Bobińska, Eija-Riitta Korhola, Tunne Kelam, Thomas Mann, Monica Luisa Macovei, Sari Essayah, Csaba Sógor, Filip Kaczmarek, Joanna Katarzyna Skrzydlewska και Tadeusz Zwiefka, εξ ονόματος της Ομάδας PPE,

Véronique De Keyser, Kristian Vigenin, George Sabin Cutaş και David Martin, εξ ονόματος της Ομάδας S&D,

Jelko Kacin, Marietje Schaake, Ramon Tremosa i Balcells, Marielle De Sarnez, Frédérique Ries και Sonia Alfano, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE,

Heidi Hautala, Barbara Lochbihler και Gerald Häfner, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE,

Charles Tannock, Michał Tomasz Kamiński, Adam Bielan, Tadeusz Cymański, Ryszard Czarnecki, Marek Józef Gróbarczyk, Roger Helmer, Paweł Robert Kowal, Jacek Olgierd Kurski, Ryszard Antoni Legutko, Jacek Włosowicz και Janusz Wojciechowski, εξ ονόματος της Ομάδας ECR,

Fiorello Provera, εξ ονόματος της Ομάδας EFD

Εγκρίνεται (P7_TA(2010)0490)

(Η πρόταση ψηφίσματος B7-0449/2010 καταπίπτει.)

Τελευταία ενημέρωση: 30 Αυγούστου 2010Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου