Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2010/2842(RSP)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång :

Ingivna texter :

B7-0503/2010

Debatter :

PV 07/09/2010 - 11
CRE 07/09/2010 - 11

Omröstningar :

PV 09/09/2010 - 5.2
CRE 09/09/2010 - 5.2

Antagna texter :


Protokoll
Tisdagen den 7 september 2010 - StrasbourgSlutlig utgåva

11. Romernas situation i Europa (debatt)
CRE

Uttalanden av rådet och kommissionen: Romernas situation i Europa

Olivier Chastel (rådets tjänstgörande ordförande), Viviane Reding (kommissionens vice ordförande) och László Andor (ledamot av kommissionen) gjorde uttalanden.

Talare: Lívia Járóka för PPE-gruppen, Hannes Swoboda för S&D-gruppen, Renate Weber för ALDE-gruppen, Hélène Flautre för Verts/ALE-gruppen, Timothy Kirkhope för ECR-gruppen, Cornelia Ernst för GUE/NGL-gruppen, Mario Borghezio för EFD-gruppen, Bruno Gollnisch, grupplös, Manfred Weber, som besvarade en fråga (blått kort) från Rui Tavares, Ioan Enciu, Sophia in 't Veld, Franziska Keller, Derk Jan Eppink, Marie-Christine Vergiat, Gerard Batten, Corneliu Vadim Tudor, Simon Busuttil, Sylvie Guillaume, Sarah Ludford, Catherine Grèze, Dimitar Stoyanov, Monica Luisa Macovei, Claude Moraes, Marielle De Sarnez, Andrey Kovatchev, Kinga Göncz, Luigi de Magistris, Mario Mauro och Rita Borsellino.

ORDFÖRANDESKAP: László TŐKÉS
Vice talman

Talare: Jean-Pierre Audy och Monika Flašíková Beňová.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Sergio Paolo Francesco Silvestris, Juan Fernando López Aguilar, Jan Mulder, Ulrike Lunacek, Jaroslav Paška, Franz Obermayr, Roberta Angelilli, Vasilica Viorica Dăncilă och Rui Tavares.

Talare: Viviane Reding, Anna Záborská om ögonkontaktsförfarandets förlopp, Hannes Swoboda om de preciseringar Viviane Reding gett under sitt andra inlägg, László Andor och Olivier Chastel.

Resolutionsförslag som lagts fram som avslutning på debatten (artikel 110.2 i arbetsordningen):

- Manfred Weber, Simon Busuttil, Jean-Pierre Audy, Michèle Striffler, Lívia Járóka och Timothy Kirkhope för ECR-gruppen, om romernas situation i Europa samt överträdelser av bestämmelserna om fri rörlighet (B7-0492/2010),

- Hannes Swoboda, Monika Flašíková Beňová, Kinga Göncz, Rovana Plumb, María Muñiz De Urquiza, Claude Moraes, Sylvie Guillaume, Juan Fernando López Aguilar, Tanja Fajon och Rita Borsellino för S&D-gruppen, om romernas situation och om den fria rörligheten inom Europeiska unionen (B7-0493/2010),

- Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat, Rui Tavares, Willy Meyer, Nikolaos Chountis, Patrick Le Hyaric, Miguel Portas, Jacky Hénin och Kyriacos Triantaphyllides, om situationen för romerna i Europa (B7-0500/2010),

- Niki Tzavela, Jaroslav Paška, Paul Nuttall, Fiorello Provera, Nikolaos Salavrakos, Mario Borghezio, Oreste Rossi och Mara Bizzotto för EFD-gruppen, om situationen för romerna i Europa (B7-0502/2010),

- Renate Weber, Sophia in 't Veld, Marielle De Sarnez, Cecilia Wikström, Niccolò Rinaldi, Sonia Alfano, Ramon Tremosa i Balcells, Leonidas Donskis, Olle Schmidt, Metin Kazak, Luigi de Magistris, Alexander Alvaro och Nathalie Griesbeck för ALDE-gruppen, om utvisningen av romer från Frankrike (B7-0503/2010),

- Hélène Flautre, Nicole Kiil-Nielsen, Margrete Auken, Reinhard Bütikofer, Marije Cornelissen, Karima Delli, Franziska Keller, Jean Lambert, Barbara Lochbihler, Ulrike Lunacek, Raül Romeva i Rueda, Keith Taylor, Bart Staes, Catherine Grèze och Heidi Hautala för Verts/ALE-gruppen, om situationen för romerna i Europa (B7-0504/2010).

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 5.2 i protokollet av den 9.9.2010.

Senaste uppdatering: 19 oktober 2010Rättsligt meddelande