Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2010/2775(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή των εγγράφων :

Κείμενα που κατατέθηκαν :

B7-0488/2010

Συζήτηση :

PV 08/09/2010 - 13
CRE 08/09/2010 - 13

Ψηφοφορία :

PV 09/09/2010 - 5.4

Κείμενα που εγκρίθηκαν :


Συνοπτικά πρακτικά
Τετάρτη 8 Σεπτεμβρίου 2010 - ΣτρασβούργοΟριστική έκδοση

13. Κατάσταση στον Ιορδάνη ποταμό με ειδική αναφορά στο κατώτερο τμήμα του Ιορδάνη ποταμού (συζήτηση)
CRE

Προφορική ερώτηση (O-0092/2010) που κατέθεσαν οι Paolo De Castro, Véronique De Keyser, Jo Leinen και Adrian Severin, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Liisa Jaakonsaari, Ivo Vajgl, Michael Cashman, Αντιγόνη Παπαδοπούλου, Vincent Peillon, Μαρία-Ελένη Κοππά, Patrizia Toia, Jean Lambert, Tokia Saïfi, Maria Da Graça Carvalho, Tanja Fajon, Edite Estrela, Marietje Schaake, Jutta Steinruck, Mariya Nedelcheva, Κρίτων Αρσένης, Santiago Fisas Ayxela, María Muñiz De Urquiza, Hélène Flautre, Rui Tavares, Vincenzo Iovine, Sonia Alfano, Zoran Thaler, Michel Dantin, Vittorio Prodi, Anne Delvaux, Alexandra Thein, Κυριάκος Τριανταφυλλίδης, Charles Goerens, Νικόλαος Χουντής, Kader Arif, Ρόδη Κράτσα-Τσαγκαροπούλου, Margrete Auken, Ιωάννης Α. Τσουκαλάς, Roberto Gualtieri, Reinhard Bütikofer, Emilio Menéndez del Valle, Nicole Kiil-Nielsen, Raimon Obiols, Proinsias De Rossa, Antonyia Parvanova, Erminia Mazzoni, Guido Milana, Olga Sehnalová, Stephen Hughes, Kartika Tamara Liotard, Sajjad Karim, Isabelle Durant, José Manuel Fernandes, Patrick Le Hyaric, Izaskun Bilbao Barandica, Gabriele Albertini, Malika Benarab-Attou, Rosario Crocetta, Thijs Berman, Pavel Poc, Daciana Octavia Sârbu, Richard Howitt, Ana Gomes, Ioan Enciu, Hans-Gert Pöttering, Marek Siwiec και Corina Creţu, προς την Επιτροπή: Κατάσταση στον Ιορδάνη ποταμό με ειδική αναφορά στο κατώτερο τμήμα του Ιορδάνη ποταμού (B7-0452/2010)

Ο Paolo De Castro αναπτύσσει την προφορική ερώτηση.

Ο Štefan Füle (Μέλος της Επιτροπής) απαντά στην προφορική ερώτηση

Παρεμβαίνουν οι Ρόδη Κράτσα-Τσαγκαροπούλου, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Véronique De Keyser, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Antonyia Parvanova, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Margrete Auken, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Charles Tannock, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, Willy Meyer, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Cristian Dan Preda, Proinsias De Rossa, Alexandra Thein, Nicole Kiil-Nielsen, Mário David, Olga Sehnalová, Malika Benarab-Attou, Monika Flašíková Beňová και Richard Howitt.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" οι Elena Băsescu, Ioan Enciu, Andreas Mölzer, Véronique De Keyser και Mariya Nedelcheva.

Παρεμβαίνει ο Štefan Füle.

Προτάσεις ψηφίσματος που κατατέθηκαν σύμφωνα με το άρθρο 115, παράγραφος 5, του Κανονισμού, για την περάτωση της συζήτησης:

- Hélène Flautre, Nicole Kiil-Nielsen και Margrete Auken, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, σχετικά με την κατάσταση στον ποταμό Ιορδάνη με ιδιαίτερη αναφορά στην περιοχή του Κάτω Ιορδάνη (B7-0484/2010),

- Paolo De Castro, Véronique De Keyser, Jo Leinen, Adrian Severin, Proinsias De Rossa, Saïd El Khadraoui, Olga Sehnalová, Thijs Berman, Richard Howitt, Μαρία-Ελένη Κοππά, María Muñiz De Urquiza και Raimon Obiols, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, σχετικά με την κατάσταση στον ποταμό Ιορδάνη με ιδιαίτερη αναφορά στην περιοχή του Κάτω Ιορδάνη (B7-0485/2010),

- Ρόδη Κράτσα-Τσαγκαροπούλου, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Elmar Brok, Ιωάννης Κασουλίδης και Cristian Dan Preda, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, σχετικά με την κατάσταση στον ποταμό Ιορδάνη με ειδική αναφορά στην περιοχή του Κάτω Ιορδάνη (B7-0486/2010),

- Κυριάκος Τριανταφυλλίδης, Νικόλαος Χουντής, Patrick Le Hyaric και Willy Meyer, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, σχετικά με την κατάσταση στον Ιορδάνη ποταμό με ειδική αναφορά στο κατώτερο τμήμα του Ιορδάνη ποταμού (B7-0487/2010),

- Annemie Neyts-Uyttebroeck, Ivo Vajgl και Graham Watson, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, σχετικά με την κατάσταση στον ποταμό Ιορδάνη (B7-0488/2010).

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 5.4 των Συνοπτικών Πρακτικών της 9.9.2010.

(Η συνεδρίαση, η οποία διακόπτεται στις 5.55 μ.μ εν αναμονή της ώρας των ερωτήσεων, επαναλαμβάνεται στις 6 μ.μ.)

Τελευταία ενημέρωση: 11 Οκτωβρίου 2010Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου