Ευρετήριο 
Συνοπτικά πρακτικά
Πέμπτη 9 Σεπτεμβρίου 2010 - ΣτρασβούργοΟριστική έκδοση

Παράρτηµα 1 - Έλλειψη διαφανούς διαδικασίας και το δυνητικώς αμφισβητήσιμο περιεχόμενο που αφορά την εμπορική συμφωνία για την καταπολέμηση της παραποίησης (ACTA) (γραπτή δήλωση)

Γραπτή δήλωση αριθ. 0012/2010 που κατέθεσαν οι βουλευτές Françoise Castex, Zuzana Roithová, Alexander Alvaro και Σταύρος Λαμπρινίδης, σχετικά με την έλλειψη διαφανούς διαδικασίας και το δυνητικώς αμφισβητήσιμο περιεχόμενο που αφορά την εμπορική συμφωνία για την καταπολέμηση της παραποίησης (ACTA) σημείο 6 των Συνοπτικών Πρακτικών της 9.9.2010 και P7_TA(2010)0317, την οποία υπογράφουν 393 βουλευτές:

János Áder, Jan Philipp Albrecht, Sonia Alfano, François Alfonsi, Magdalena Alvarez, Alexander Alvaro, Luís Paulo Alves, Josefa Andrés Barea, Laima Liucija Andrikienė, Roberta Angelilli, Elena Oana Antonescu, Pablo Arias Echeverría, Kader Arif, Pino Arlacchi, Kriton Arsenis, Robert Atkins, Margrete Auken, Inés Ayala Sender, Liam Aylward, Georges Bach, Zigmantas Balčytis, Elena Băsescu, Regina Bastos, Edit Bauer, Catherine Bearder, Ivo Belet, Sandrine Bélier, Malika Benarab-Attou, Jean-Luc Bennahmias, Pervenche Berès, Luigi Berlinguer, Thijs Berman, Jean-Paul Besset, Izaskun Bilbao Barandica, Lothar Bisky, Vilija Blinkevičiūtė, Rita Borsellino, Piotr Borys, Victor Boştinaru, José Bové, Emine Bozkurt, Franziska Katharina Brantner, Jan Březina, Andrew Henry William Brons, Zuzana Brzobohatá, John Bufton, Cristian Silviu Buşoi, Simon Busuttil, Reinhard Bütikofer, Milan Cabrnoch, Wim van de Camp, Pascal Canfin, Françoise Castex, Alejandro Cercas, Jorgo Chatzimarkakis, Nessa Childers, Nikolaos Chountis, Ole Christensen, Philip Claeys, Carlos Coelho, Sergio Gaetano Cofferati, Daniel Cohn-Bendit, Lara Comi, Marije Cornelissen, António Fernando Correia De Campos, Ricardo Cortés Lastra, Silvia Costa, Michael Cramer, Jürgen Creutzmann, Brian Crowley, George Sabin Cutaş, Tadeusz Cymański, Ryszard Czarnecki, Frédéric Daerden, Vasilica Viorica Dăncilă, Spyros Danellis, Mário David, Chris Davies, Francesco De Angelis, Bairbre de Brún, Véronique De Keyser, Karima Delli, Luigi de Magistris, Proinsias De Rossa, Marielle De Sarnez, Harlem Désir, Albert Deß, Andrew Duff, Isabelle Durant, Robert Dušek, Martin Ehrenhauser, Bas Eickhout, Lena Ek, Saïd El Khadraoui, James Elles, Ioan Enciu, Frank Engel, Christian Engström, Cornelia Ernst, Edite Estrela, Jill Evans, Tanja Fajon, Richard Falbr, Göran Färm, Diogo Feio, João Ferreira, Ilda Figueiredo, Santiago Fisas Ayxela, Monika Flašíková Beňová, Hélène Flautre, Knut Fleckenstein, Jacqueline Foster, Michael Gahler, Pat the Cope Gallagher, Ildikó Gáll-Pelcz, José Manuel García-Margallo y Marfil, Iratxe García Pérez, Eider Gardiazábal Rubial, Gerben-Jan Gerbrandy, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Sven Giegold, Adam Gierek, Ivars Godmanis, Robert Goebbels, Bruno Gollnisch, Ana Gomes, Kinga Göncz, Louis Grech, Estelle Grelier, Catherine Grèze, Nathalie Griesbeck, Nick Griffin, Matthias Groote, Mathieu Grosch, Andrzej Grzyb, Roberto Gualtieri, Enrique Guerrero Salom, Sylvie Guillaume, András Gyürk, Gerald Häfner, Carl Haglund, Fiona Hall, Thomas Händel, Małgorzata Handzlik, Ágnes Hankiss, Malcolm Harbour, Marian Harkin, Rebecca Harms, Satu Hassi, Martin Häusling, Heidi Hautala, Jiří Havel, Anna Hedh, Roger Helmer, Jacky Hénin, Jeanine Hennis-Plasschaert, Esther Herranz García, Jolanta Emilia Hibner, Jim Higgins, Joe Higgins, Nadja Hirsch, Liem Hoang Ngoc, Elie Hoarau, Ian Hudghton, Filiz Hakaeva Hyusmenova, Stanimir Ilchev, Sophia in 't Veld, Iliana Malinova Iotova, Vincenzo Iovine, Carlos José Iturgaiz Angulo, Cătălin Sorin Ivan, Liisa Jaakonsaari, Anneli Jäätteenmäki, Yannick Jadot, Peter Jahr, Ramón Jáuregui Atondo, Sidonia Elżbieta Jędrzejewska, Eva Joly, Cornelis de Jong, Dan Jørgensen, Oriol Junqueras Vies, Jelko Kacin, Filip Kaczmarek, Karin Kadenbach, Ivailo Kalfin, Sandra Kalniete, Petra Kammerevert, Ioannis Kasoulides, Tunne Kelam, Franziska Keller, Alan Kelly, Seán Kelly, Nicole Kiil-Nielsen, Evgeni Kirilov, Wolf Klinz, Jürgen Klute, Jaromír Kohlíček, Lena Kolarska-Bobińska, Maria Eleni Koppa, Ádám Kósa, Paweł Robert Kowal, Jan Kozłowski, Edvard Kožušník, Wolfgang Kreissl-Dörfler, Eduard Kukan, Jean Lambert, Philippe Lamberts, Stavros Lambrinidis, Alexander Graf Lambsdorff, Vytautas Landsbergis, Stéphane Le Foll, Patrick Le Hyaric, Jörg Leichtfried, Corinne Lepage, Jean-Marie Le Pen, Marine Le Pen, Bogusław Liberadzki, Eva Lichtenberger, Kartika Tamara Liotard, Barbara Lochbihler, Juan Fernando López Aguilar, Antonio López-Istúriz White, Sabine Lösing, Sarah Ludford, Olle Ludvigsson, Petru Constantin Luhan, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Ulrike Lunacek, George Lyon, Mairead McGuinness, Edward McMillan-Scott, Monica Luisa Macovei, Barry Madlener, Ramona Nicole Mănescu, Riikka Manner, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Marian-Jean Marinescu, Hans-Peter Martin, Miguel Angel Martínez Martínez, Antonio Masip Hidalgo, Jiří Maštálka, Barbara Matera, Marisa Matias, Gabriel Mato Adrover, Iosif Matula, Kyriakos Mavronikolas, Erminia Mazzoni, Gesine Meissner, Íñigo Méndez de Vigo, Emilio Menéndez del Valle, Judith A. Merkies, Morten Messerschmidt, Alajos Mészáros, Willy Meyer, Louis Michel, Miroslav Mikolášik, Guido Milana, Gay Mitchell, Andreas Mölzer, Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė, María Muñiz De Urquiza, Cristiana Muscardini, Katarína Neveďalová, Bill Newton Dunn, Norica Nicolai, Raimon Obiols, Kristiina Ojuland, Jan Olbrycht, Csaba Őry, Miroslav Ouzký, Siiri Oviir, Ivari Padar, Justas Vincas Paleckis, Chrysoula Paliadeli, Pier Antonio Panzeri, Antigoni Papadopoulou, Georgios Papanikolaou, Gilles Pargneaux, Antonyia Parvanova, Vincent Peillon, Andres Perello Rodriguez, Alojz Peterle, Gianni Pittella, Rovana Plumb, Pavel Poc, Anni Podimata, Miguel Portas, Bernd Posselt, Cristian Dan Preda, Vittorio Prodi, Sylvana Rapti, Evelyn Regner, Britta Reimers, Mitro Repo, Teresa Riera Madurell, Niccolò Rinaldi, Michèle Rivasi, Robert Rochefort, Jens Rohde, Zuzana Roithová, Carmen Romero López, Raül Romeva i Rueda, Oreste Rossi, Libor Rouček, Heide Rühle, Nikolaos Salavrakos, Daciana Octavia Sârbu, Judith Sargentini, Amalia Sartori, David-Maria Sassoli, Marietje Schaake, Christel Schaldemose, Carl Schlyter, Olle Schmidt, Helmut Scholz, György Schöpflin, Elisabeth Schroedter, Edward Scicluna, Olga Sehnalová, Joanna Senyszyn, Debora Serracchiani, Adrian Severin, Czesław Adam Siekierski, Nicole Sinclaire, Marek Siwiec, Alyn Smith, Timo Soini, Søren Bo Søndergaard, Bogusław Sonik, Francisco Sosa Wagner, Bart Staes, Peter Šťastný, Georgios Stavrakakis, Jutta Steinruck, Daniël van der Stoep, Robert Sturdy, László Surján, Eva-Britt Svensson, Hannes Swoboda, József Szájer, Csaba Sándor Tabajdi, Hannu Takkula, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Marc Tarabella, Indrek Tarand, Rui Tavares, Keith Taylor, Zoran Thaler, Alexandra Thein, Michael Theurer, Britta Thomsen, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Silvia-Adriana Ţicău, Patrice Tirolien, Patrizia Toia, László Tőkés, Evžen Tošenovský, Catherine Trautmann, Michail Tremopoulos, Ramon Tremosa i Balcells, Kyriacos Triantaphyllides, Helga Trüpel, Claude Turmes, Emilie Turunen, Giommaria Uggias, Marita Ulvskog, Inese Vaidere, Ivo Vajgl, Adina-Ioana Vălean, Kathleen Van Brempt, Frank Vanhecke, Gianni Vattimo, Marie-Christine Vergiat, Bernadette Vergnaud, Diana Wallis, Graham Watson, Henri Weber, Renate Weber, Angelika Werthmann, Åsa Westlund, Cecilia Wikström, Glenis Willmott, Sabine Wils, Jacek Włosowicz, Luis Yáñez-Barnuevo García, Anna Záborská, Boris Zala, Pablo Zalba Bidegain, Tatjana Ždanoka, Janusz Władysław Zemke, Gabriele Zimmer, Zbigniew Ziobro, Milan Zver.

Τελευταία ενημέρωση: 27 Οκτωβρίου 2010Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου