Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2010/2775(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή των εγγράφων :

Κείμενα που κατατέθηκαν :

B7-0484/2010

Συζήτηση :

PV 08/09/2010 - 13
CRE 08/09/2010 - 13

Ψηφοφορία :

PV 09/09/2010 - 5.4

Κείμενα που εγκρίθηκαν :


Συνοπτικά πρακτικά
Πέμπτη 9 Σεπτεμβρίου 2010 - ΣτρασβούργοΟριστική έκδοση

5.4. Κατάσταση στον Ιορδάνη ποταμό με ειδική αναφορά στο κατώτερο τμήμα του Ιορδάνη ποταμού (ψηφοφορία)

Προτάσεις ψηφίσματος B7-0484/2010, B7-0485/2010, B7-0486/2010, B7-0487/2010 και B7-0488/2010.

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 4)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΚΟΙΝΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ RC-B7-0484/2010

(αντικαθιστά τιςB7-0484/2010, B7-0485/2010, B7-0486/2010, B7-0487/2010 και B7-0488/2010):

που κατέθεσαν οι βουλευτές:

Ρόδη Κράτσα-Τσαγκαροπούλου, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Elmar Brok, Ιωάννης Κασουλίδης, Cristian Dan Preda και Hans-Gert Pöttering, εξ ονόματος της Ομάδας PPE
Paolo De Castro, Véronique De Keyser, Jo Leinen, Adrian Severin, Proinsias De Rossa, Saïd El Khadraoui, Olga Sehnalová, Thijs Berman, Richard Howitt, Μαρία-Ελένη Κοππά, María Muñiz De Urquiza, Raimon Obiols και Luís Paulo Alves, εξ ονόματος της Ομάδας S&D
Annemie Neyts-Uyttebroeck, Ivo Vajgl και Graham Watson, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE
Hélène Flautre, Nicole Kiil-Nielsen, Margrete Auken, Jan Philipp Albrecht, Raül Romeva i Rueda, Malika Benarab-Attou και Frieda Brepoels, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE
Charles Tannock, Michał Tomasz Kamiński και Tomasz Piotr Poręba, εξ ονόματος της Ομάδας ECR
Κυριάκος Τριανταφυλλίδης, Patrick Le Hyaric, Willy Meyer και Νικόλαος Χουντής, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL.

Εγκρίνεται (P7_TA(2010)314)

Τελευταία ενημέρωση: 27 Οκτωβρίου 2010Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου