Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2008/0257(COD)
Postup v rámci schôdze
Postupy dokumentov :

Predkladané texty :

A7-0153/2010

Rozpravy :

PV 21/09/2010 - 9
CRE 21/09/2010 - 9

Hlasovanie :

PV 22/09/2010 - 5.4
Vysvetlenie hlasovaní
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P7_TA(2010)0331

Zápisnica
Utorok, 21. septembra 2010 - ŠtrasburgFinálna verzia

9. Farmakovigilancia liekov (zmena a doplnenie nariadenia (ES) č. 726/2004) ***I - Farmakovigilancia (zmena a doplnenie smernice 2001/83/ES) ***I (rozprava)
CRE

Správa o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení a dopĺňa, pokiaľ ide o farmakovigilanciu humánnych liekov, nariadenie (ES) č. 726/2004, ktorým sa stanovujú postupy Spoločenstva pri povoľovaní liekov na humánne použitie a na veterinárne použitie a pri vykonávaní dozoru nad týmito liekmi a ktorým sa zriaďuje Európska agentúra pre lieky [COM(2008)0664 - C6-0515/2008- 2008/0257(COD)] - Výbor pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín. Spravodajkyňa Linda McAvan (A7-0153/2010)

Správa o návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady, ktorou sa mení a dopĺňa smernica 2001/83/ES, ktorou sa ustanovuje zákonník Spoločenstva o humánnych liekoch, pokiaľ ide o farmakovigilanciu [COM(2008)0665 - C6-0514/2008- 2008/0260(COD)] - Výbor pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín. Spravodajkyňa Linda McAvan (A7-0159/2010)

Linda McAvan uviedla správy.

V rozprave vystúpil Antonio Tajani (podpredseda Komisie).

Vystúpili títo poslanci: Michèle Rivasi (spravodajkyňa výboru ITRE požiadaného o stanovisko), Claude Turmes (spravodajca výboru IMCO požiadaného o stanovisko), Pilar Ayuso v mene skupiny PPE, António Fernando Correia De Campos v mene skupiny S&D, Antonyia Parvanova v mene skupiny ALDE, Michail Tremopoulos v mene skupiny Verts/ALE, Milan Cabrnoch v mene skupiny ECR, Jiří Maštálka v mene skupiny GUE/NGL, Peter Liese, Karin Kadenbach, Corinne Lepage, Martin Callanan, Marisa Matias, Françoise Grossetête, Bernadette Vergnaud, Frédérique Ries, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Nessa Childers, Paolo Bartolozzi, Marian-Jean Marinescu a Licia Ronzulli.

Podľa postupu „catch the eye“ v rozprave vystúpili Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė, Miroslav Mikolášik, Anja Weisgerber, Michèle Rivasi, Herbert Dorfmann, Oreste Rossi, Horst Schnellhardt a Dominique Riquet.

Vystúpili: Olivier Chastel (úradujúci predseda Rady), Antonio Tajani a Linda McAvan.

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 5.4 zápisnice zo dňa 22.9.2010.

Posledná úprava: 11. októbra 2010Právne oznámenie