Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2010/2856(RSP)
Postup v rámci schôdze
Postupy dokumentov :

Predkladané texty :

B7-0519/2010

Rozpravy :

PV 21/09/2010 - 14
CRE 21/09/2010 - 14

Hlasovanie :

PV 22/09/2010 - 5.14

Prijaté texty :

P7_TA(2010)0341

Zápisnica
Utorok, 21. septembra 2010 - ŠtrasburgFinálna verzia

(Rokovanie bolo prerušené o 20.30 h a pokračovalo sa v ňom opäť od 21.00 h.)

PREDSEDNÍCTVO: Miguel Angel MARTÍNEZ MARTÍNEZ
podpredseda

14. Európska stratégia hospodárskeho a sociálneho rozvoja horských regiónov, ostrovov a riedko osídlených oblastí (rozprava)
CRE

Vyhlásenie Komisie: Európska stratégia hospodárskeho a sociálneho rozvoja horských regiónov, ostrovov a riedko osídlených oblastí

Johannes Hahn (člen Komisie) vystúpil s vyhlásením.

Vystúpili títo poslanci: Jan Olbrycht v mene skupiny PPE, Georgios Stavrakakis v mene skupiny S&D, Riikka Manner v mene skupiny ALDE, François Alfonsi v mene skupiny Verts/ALE, Oldřich Vlasák v mene skupiny ECR, João Ferreira v mene skupiny GUE/NGL, Fiorello Provera v mene skupiny EFD, Franz Obermayr nezaradený poslanec, Lambert van Nistelrooij, Teresa Riera Madurell, Niccolò Rinaldi, Alyn Smith, Marisa Matias, Timo Soini, Angelika Werthmann, Danuta Maria Hübner, Juan Fernando López Aguilar, George Lyon, Malika Benarab-Attou, Giancarlo Scottà, Nuno Teixeira, Luís Paulo Alves, Pat the Cope Gallagher, Jaroslav Paška, Seán Kelly, Alan Kelly, Vladko Todorov Panayotov, Iosif Matula, Spyros Danellis, Tamás Deutsch, Derek Vaughan, Joachim Zeller, Patrice Tirolien, Damien Abad, Vasilica Viorica Dăncilă, Richard Seeber, Rosa Estaràs Ferragut, Maria do Céu Patrão Neves a Sari Essayah.

Podľa postupu „catch the eye“ v rozprave vystúpili Jean-Pierre Audy, Zigmantas Balčytis, Izaskun Bilbao Barandica, Rareş-Lucian Niculescu, Ricardo Cortés Lastra, Gabriel Mato Adrover, Miroslav Mikolášik a Bogusław Sonik.

V rozprave vystúpil Johannes Hahn.

PREDSEDNÍCTVO: Rodi KRATSA-TSAGAROPOULOU
podpredsedníčka

Návrhy uznesení podané podľa čl. 110 ods. 2 rokovacieho poriadku na ukončenie rozpravy:

- Fiorello Provera, Nikolaos Salavrakos a Niki Tzavela v mene skupiny EFD, o európskej stratégii pre hospodársky a sociálny rozvoj horských regiónov, ostrovov a riedko osídlených oblastí (B7-0518/2010),

- Marita Ulvskog, Saïd El Khadraoui, Kriton Arsenis, Teresa Riera Madurell a Maria Badia i Cutchet v mene skupiny S&D, o európskej stratégii pre hospodársky a sociálny rozvoj horských regiónov, ostrovov a riedko osídlených oblastí (B7-0519/2010),

- Riikka Manner, Ramona Nicole Mănescu, Pat the Cope Gallagher a Giommaria Uggias v mene skupiny ALDE, o európskej stratégii pre hospodársky a sociálny rozvoj horských regiónov, ostrovov a riedko osídlených oblastí (B7-0520/2010),

- François Alfonsi a Alyn Smith v mene skupiny Verts/ALE, o európskej stratégii pre hospodársky a sociálny rozvoj horských regiónov, ostrovov a riedko osídlených oblastí (B7-0521/2010),

- Oldřich Vlasák v mene skupiny ECR, o európskej stratégii pre hospodársky a sociálny rozvoj najsevernejších, cezhraničných a horských regiónov, ostrovov a riedko osídlených oblastí (B7-0522/2010),

- Jan Olbrycht, Jean-Pierre Audy, Danuta Maria Hübner, Maurice Ponga, Nuno Teixeira a Marie-Thérèse Sanchez-Schmid v mene skupiny PPE, o európskej stratégii pre hospodársky a sociálny rozvoj horských regiónov, ostrovov a riedko osídlených oblastí (B7-0523/2010).

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 5.14 zápisnice zo dňa 22.9.2010.

Posledná úprava: 11. októbra 2010Právne oznámenie