Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2010/2852(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή των εγγράφων :

Κείμενα που κατατέθηκαν :

B7-0535/2010

Συζήτηση :

PV 07/10/2010 - 5
CRE 07/10/2010 - 5

Ψηφοφορία :

PV 07/10/2010 - 11.5
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P7_TA(2010)0357

Συνοπτικά πρακτικά
Πέμπτη 7 Οκτωβρίου 2010 - ΒρυξέλλεςΟριστική έκδοση

5. Πολιτική συνοχής και περιφερειακή πολιτική της ΕΕ μετά το 2013 - Mέλλον του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου (συζήτηση)
CRE

Προφορική ερώτηση (O-0110/2010) που κατέθεσε η Danuta Maria Hübner, εξ ονόματος της Επιτροπής REGI, προς την Επιτροπή: Πολιτική συνοχής και περιφερειακή πολιτική της ΕΕ μετά το 2013 (B7-0466/2010)

Δήλωση της Επιτροπής: Mέλλον του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου

Η Danuta Maria Hübner αναπτύσσει την προφορική ερώτηση.

Οι Johannes Hahn (Μέλος της Επιτροπής) και László Andor (Μέλος της Επιτροπής) προβαίνουν στη δήλωση.

Παρεμβαίνουν οι Lambert van Nistelrooij, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Constanze Angela Krehl, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Nadja Hirsch, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Elisabeth Schroedter, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Oldřich Vlasák, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, Gabriele Zimmer, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, John Bufton, εξ ονόματος της Ομάδας EFD, Pascale Gruny, Pervenche Berès, Ramona Nicole Mănescu, Jean-Paul Besset, Elie Hoarau, Giancarlo Scottà, Dimitar Stoyanov, Markus Pieper, Alejandro Cercas, Marian Harkin, François Alfonsi, Kay Swinburne, Χαράλαμπος Αγγουράκης, Juozas Imbrasas, Angelika Werthmann, Csaba Őry, Γεώργιος Σταυρακάκης, Riikka Manner, Konrad Szymański, Νικόλαος Χουντής, Jaroslav Paška, Diane Dodds, Erminia Mazzoni, Victor Boştinaru, Ivars Godmanis, Roberts Zīle, Thomas Mann, Evgeni Kirilov, Pat the Cope Gallagher, Sophie Auconie, Ricardo Cortés Lastra, Edit Bauer, Kerstin Westphal, Jan Olbrycht, Salvatore Caronna, Regina Bastos, Sergio Gaetano Cofferati, Rosa Estaràs Ferragut, Proinsias De Rossa, Tamás Deutsch και Συλβάνα Ράπτη.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" οι Jan Kozłowski, Csaba Sándor Tabajdi, Anneli Jäätteenmäki, Petru Constantin Luhan, Juan Fernando López Aguilar, Andreas Mölzer, Rareş-Lucian Niculescu, Derek Vaughan, José Manuel Fernandes, Liisa Jaakonsaari, Andrzej Grzyb, Inés Ayala Sender, Czesław Adam Siekierski, Maria do Céu Patrão Neves, Silvia-Adriana Ţicău, Iosif Matula, Seán Kelly, Luís Paulo Alves, Piotr Borys, Miroslav Mikolášik, Silvia Costa, Mairead McGuinness, Csaba Sógor, Anna Záborská, Jiří Havel, Paul Rübig και Nuno Teixeira.

Παρεμβαίνουν οι Johannes Hahn και László Andor.

Πρόταση ψηφίσματος που κατατέθηκε σύμφωνα με το άρθρο 115, παράγραφος 5, του Κανονισμού, για την περάτωση της συζήτησης:

- Danuta Maria Hübner, εξ ονόματος της Επιτροπής REGI, σχετικά με την πολιτική συνοχής και περιφερειακή πολιτική της ΕΕ μετά το 2013 (B7-0539/2010)

Προτάσεις ψηφίσματος που κατατέθηκαν σύμφωνα με το άρθρο 110, παράγραφος 2, του Κανονισμού, για την περάτωση της συζήτησης:

- Pervenche Berès, εξ ονόματος της Επιτροπής EMPL, σχετικά με το μέλλον του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου (B7-0535/2010)

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 11.4 των Συνοπτικών Πρακτικών της 7.10.2010 και σημείο 11.5 των Συνοπτικών Πρακτικών της 7.10.2010.

Τελευταία ενημέρωση: 1 Δεκεμβρίου 2010Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου