Προηγούμενο 
 Επόμενο 
PVTACRE
Συνοπτικά πρακτικάΆλλες μορφές έκδοσης
Δευτέρα 18 Οκτωβρίου 2010 - ΣτρασβούργοΟριστική έκδοση
 1.Επανάληψη της συνόδου
 2.Έγκριση των Συνοπτικών Πρακτικών της προηγούμενης συνεδρίασης
 3.Ανακοινώσεις της Προεδρίας
 4.Υπογραφή εγκριθεισών πράξεων κατά τη συνήθη νομοθετική διαδικασία
 5.Σύνθεση των επιτροπών και των αντιπροσωπειών
 6.Κατάθεση εγγράφωv
 7.Αναφορές
 8.Προφορικές ερωτήσεις και γραπτές δηλώσεις (κατάθεση)
 9.Γραπτές δηλώσεις που καταπίπτουν
 10.Συνέχειες που δόθηκαν στις θέσεις και τα ψηφίσματα του Κοινοβουλίου
 11.Διάταξη των εργασιών
 12.Χρονοδιάγραμμα των περιόδων συνόδου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για το 2012
 13.Βελτίωση της υγείας και της ασφάλειας κατά την εργασία των εγκύων, λεχώνων και γαλουχουσών εργαζομένων ***I - Eργαζόμενες γυναίκες σε επισφαλείς θέσεις απασχόλησης (συζήτηση)
 14.Αναθεώρηση της συμφωνίας πλαισίου για τις σχέσεις μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και της Επιτροπής - Προσαρμογή του Κανονισμού του Κοινοβουλίου στην αναθεωρημένη συμφωνία πλαίσιο για τις σχέσεις μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και της Επιτροπής (συζήτηση)
 15.Μεταφορά δεδομένων από τα κράτη μέλη προς τις ΗΠΑ βάσει του Μνημονίου Συνεννόησης (συζήτηση)
 16.Σύμβαση περί της μελλοντικής πολυμερούς συνεργασίας στον τομέα της αλιείας του Βορειοδυτικού Ατλαντικού *** - Σύστημα ελέγχου και επιβολής που εφαρμόζεται στη ζώνη της Σύμβασης για τη μελλοντική πολυμερή συνεργασία στον τομέα της αλιείας στο Βορειοανατολικό Ατλαντικό ***I (συζήτηση)
 17.Παρεμβάσεις ενός λεπτού επί σημαντικών πολιτικών θεμάτων
 18.Το μέλλον της ευρωπαϊκής τυποποίησης (σύντομη παρουσίαση)
 19.Ημερήσια διάταξη της επόμενης συνεδρίασης
 20.Λήξη της συνεδρίασης
 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΡΟΝΤΩΝ
Συνοπτικά πρακτικά
Οριστική έκδοση (155 kb)
 
Συνοπτικά πρακτικά
Οριστική έκδοση (191 kb)
 
Συνοπτικά πρακτικά
Οριστική έκδοση (242 kb)
Τελευταία ενημέρωση: 8 Δεκεμβρίου 2010Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου