Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Protokoll
Tisdagen den 19 oktober 2010 - StrasbourgSlutlig utgåva

4. Debatt om fall av kränkningar av de mänskliga rättigheterna samt av demokratiska och rättsstatliga principer (tillkännagivande av framlagda resolutionsförslag)

Nedanstående ledamöter eller politiska grupper hade, i enlighet med artikel 122 i arbetsordningen, begärt en debatt om följande resolutionsförslag:

I.   Tvångsfördrivningar i Zimbabwe

- Marietje Schaake, Marielle De Sarnez och Ramon Tremosa i Balcells för ALDE-gruppen, om tvångsfördrivningar i Zimbabwe (B7-0583/2010);

- Judith Sargentini, Raül Romeva i Rueda och Malika Benarab-Attou för Verts/ALE-gruppen, om tvångsfördrivningar i Zimbabwe (B7-0584/2010);

- Véronique De Keyser, Corina Creţu, Ana Gomes och Michael Cashman för S&D-gruppen, om tvångsfördrivningar i Zimbabwe (B7-0585/2010);

- Marie-Christine Vergiat för GUE/NGL-gruppen, om tvångsfördrivningar i Zimbabwe (B7-0586/2010);

- Alain Cadec, Filip Kaczmarek, Lena Kolarska-Bobińska, Cristian Dan Preda, Bernd Posselt, Tunne Kelam, Monica Luisa Macovei, Eija-Riitta Korhola, Elena Băsescu, Mario Mauro, Sari Essayah och Dominique Baudis för PPE-gruppen, om tvångsfördrivningar i Zimbabwe (B7-0587/2010)

- Michał Tomasz Kamiński, Geoffrey Van Orden, Charles Tannock, Nirj Deva, Tomasz Piotr Poręba, Ryszard Antoni Legutko, Konrad Szymański och Adam Bielan för ECR-gruppen, om Zimbabwe (B7-0588/2010).

II.   Kambodja, i synnerhet fallet Sam Rainsy

- Fiorello Provera, Juozas Imbrasas och Mara Bizzotto för EFD-gruppen, om Kambodja, i synnerhet fallet Sam Rainsy (B7-0550/2010);

- Ramon Tremosa i Balcells, Niccolò Rinaldi, Renate Weber, Sonia Alfano, Marielle De Sarnez och Sarah Ludford för ALDE-gruppen, som Kambodja, i synnerhet fallet Sam Rainsy (B7-0589/2010);

- Christian Engström, Emilie Turunen, Barbara Lochbihler, Heidi Hautala, Raül Romeva i Rueda och Gerald Häfner för Verts/ALE-gruppen, om Kambodja, i synnerhet fallet Sam Rainsy (B7-0590/2010);

- Véronique De Keyser, Marc Tarabella och Robert Goebbels för S&D-gruppen, om Kambodja, i synnerhet fallet Sam Rainsy (B7-0591/2010)

- Marie-Christine Vergiat, Willy Meyer och Helmut Scholz för GUE/NGL-gruppen, om Kambodja, i synnerhet fallet Sam Rainsy (B7-0592/2010);

- Charles Tannock, Adam Bielan, Michał Tomasz Kamiński, Tomasz Piotr Poręba, Jacek Olgierd Kurski och Ryszard Czarnecki för ECR-gruppen, om Kambodja, i synnerhet fallet Sam Rainsy (B7-0593/2010)

- Filip Kaczmarek, Cristian Dan Preda, Bernd Posselt, Tunne Kelam, Laima Liucija Andrikienė, Monica Luisa Macovei, Eija-Riitta Korhola, Elena Băsescu, Mario Mauro, Sari Essayah, Alain Cadec och Dominique Baudis för PPE-gruppen, om Kambodja, i synnerhet fallet Sam Rainsy (B7-0594/2010).

III.   Nordkaukasien, i synnerhet fallet Oleg Orlov

- Heidi Hautala, Werner Schulz, Barbara Lochbihler och Bart Staes för Verts/ALE-gruppen, om situationen i Nordkaukasien och särskilt fallet Oleg Orlov (B7-0549/2010);

- Kristiina Ojuland, Marietje Schaake, Leonidas Donskis, Marielle De Sarnez, Ramon Tremosa i Balcells och Anneli Jäätteenmäki för ALDE-gruppen, som situationen i Nordkaukasien och särskilt fallet Oleg Orlov (B7-0595/2010);

- Véronique De Keyser, Hannes Swoboda och Kristian Vigenin för S&D-gruppen, om situationen i Nordkaukasien, särskilt fallet Oleg Orlov (B7-0596/2010);

- Michał Tomasz Kamiński, Charles Tannock, Ryszard Antoni Legutko, Adam Bielan, Jacek Olgierd Kurski, Tomasz Piotr Poręba, Konrad Szymański, Marek Henryk Migalski, Ryszard Czarnecki, Paweł Robert Kowal och Roberts Zīle för ECR-gruppen, om situationen i Nordkaukasien, särskilt fallet Oleg Orlov (B7-0597/2010);

- Marie-Christine Vergiat för GUE/NGL-gruppen, om situationen i Nordkaukasien, särskilt fallet Oleg Orlov (B7-0598/2010);

- Laima Liucija Andrikienė, Lena Kolarska-Bobińska, Filip Kaczmarek, Cristian Dan Preda, Tunne Kelam, Bernd Posselt, Monica Luisa Macovei, Eija-Riitta Korhola, Bogusław Sonik, Elena Băsescu, Mario Mauro, Sari Essayah och Dominique Baudis för PPE-gruppen, som situationen i Nordkaukasien, särskilt fallet Oleg Orlov (B7-0599/2010).

Talartiden fördelas i enlighet med artikel 149 i arbetsordningen.

Senaste uppdatering: 8 december 2010Rättsligt meddelande