Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή των εγγράφων :

Κείμενα που κατατέθηκαν :

B7-0575/2010

Συζήτηση :

PV 20/10/2010 - 11
CRE 20/10/2010 - 11

Ψηφοφορία :

PV 21/10/2010 - 7.8
CRE 21/10/2010 - 7.8

Κείμενα που εγκρίθηκαν :


Συνοπτικά πρακτικά
Τετάρτη 20 Οκτωβρίου 2010 - ΣτρασβούργοΟριστική έκδοση

11. Ουκρανία (συζήτηση)
CRE

Δήλωση της Ύπατης Εκπροσώπου της Ένωσης για Θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφάλειας και Αντιπροέδρου της Επιτροπής: Ουκρανία

Ο Štefan Füle (Μέλος της Επιτροπής) προβαίνει στη δήλωση.

Παρεμβαίνουν οι Michael Gahler, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, που απαντά επίσης σε μια ερώτηση "γαλάζια κάρτα" του Marek Henryk Migalski, Adrian Severin, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Adina-Ioana Vălean, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Rebecca Harms, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Michał Tomasz Kamiński, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, Bastiaan Belder, εξ ονόματος της Ομάδας EFD, Andreas Mölzer, μη εγγεγραμμένος, György Schöpflin, Marek Siwiec, Paweł Robert Kowal, Inese Vaidere, που απαντά επίσης σε δύο ερωτήσεις "γαλάζια κάρτα" του Marek Siwiec και Rebecca Harms, Kristian Vigenin, Traian Ungureanu και Hannes Swoboda.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" οι Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Κυριάκος Μαυρονικόλας, Siiri Oviir, Marek Henryk Migalski, Jaromír Kohlíček, Jaroslav Paška, Franz Obermayr, Mariya Nedelcheva, Vilija Blinkevičiūtė, Ivo Vajgl, Charles Tannock και Lena Kolarska-Bobińska

Παρεμβαίνουν οι Štefan Füle, Michael Gahler και Hannes Swoboda.

Προτάσεις ψηφίσματος που κατατέθηκαν σύμφωνα με το άρθρο 110, παράγραφος 2, του Κανονισμού, για την περάτωση της συζήτησης:

- Johannes Cornelis van Baalen, Adina-Ioana Vălean, Ramon Tremosa i Balcells, Kristiina Ojuland και Marielle De Sarnez, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, σχετικά με την Ουκρανία (B7-0571/2010)

- Jaromír Kohlíček και Willy Meyer, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, σχετικά με την Ουκρανία on Ukraine (B7-0574/2010)

- Rebecca Harms και Werner Schulz, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, σχετικά με την κατάσταση στην Ουκρανία σχετικά με την κατάσταση στην Ουκρανία (B7-0575/2010)

- Adrian Severin, Hannes Swoboda, Marek Siwiec, Kristian Vigenin και Vilija Blinkevičiūtė, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, σχετικά με την Ουκρανία σχετικά με την Ουκρανία (B7-0576/2010)

- Charles Tannock, Michał Tomasz Kamiński, Adam Bielan, Ryszard Czarnecki, Paweł Robert Kowal, Ryszard Antoni Legutko, Marek Henryk Migalski, Tomasz Piotr Poręba, Konrad Szymański και Roberts Zīle, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, σχετικά με την Ουκρανία (B7-0577/2010)

- Elmar Brok, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Michael Gahler, Ιωάννης Κασουλίδης, Lena Kolarska-Bobińska, Cristian Dan Preda, Krzysztof Lisek, Traian Ungureanu και Inese Vaidere, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, σχετικά με την Ουκρανία on Ukraine (B7-0578/2010).

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 7.8 των Συνοπτικών Πρακτικών της 21.10.2010.

(Η συνεδρίαση, η οποία διακόπτεται στις 5.55 μ.μ εν αναμονή της ώρας των ερωτήσεων, επαναλαμβάνεται στις 6 μ.μ.)

Τελευταία ενημέρωση: 8 Δεκεμβρίου 2010Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου