Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Zápis
Středa 10. listopadu 2010 - BruselKonečné znění

5. Oprava (článek 216 jednacího řádu)

Příslušný výbor předložil následující opravu (P7_TA-PROV(2010)0227(cor01)) k textu přijatému Evropským parlamentem:

Oprava k postoji Evropského parlamentu přijatému v prvním čtení dne 17. června 2010 o návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se mění směrnice 2003/71/ES o prospektu, který má být zveřejněn při veřejné nabídce nebo přijetí cenných papírů k obchodování, a směrnice 2004/109/ES o harmonizaci požadavků na průhlednost týkajících se informací o emitentech, jejichž cenné papíry jsou přijaty k obchodování na regulovaném trhu
(Text s významem pro EHP)
P7_TA-PROV(2010)0227- (KOM(2009)0491 – C7-0170/2009 – 2009/0132(COD)) ECON

Podle čl. 216 odst. 4 jednacího řádu se oprava považuje za schválenou, pokud nejpozději do čtyřiceti osmi hodin nepožádá politická skupina nebo nejméně čtyřicet poslanců, aby se o této opravě hlasovalo.

Oprava je k dispozici na internetových stránkách Séance en direct.

Poslední aktualizace: 14. prosince 2010Právní upozornění