Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή των εγγράφων :

Κείμενα που κατατέθηκαν :

B7-0607/2010

Συζήτηση :

PV 11/11/2010 - 5
CRE 11/11/2010 - 5

Ψηφοφορία :

PV 11/11/2010 - 8.12
CRE 11/11/2010 - 8.12

Κείμενα που εγκρίθηκαν :


Συνοπτικά πρακτικά
Πέμπτη 11 Νοεμβρίου 2010 - ΒρυξέλλεςΟριστική έκδοση

8.12. Κρίση στον τομέα της κτηνοτροφίας της ΕΕ (ψηφοφορία)
CRE

Προτάσεις ψηφίσματος B7-0605/2010, B7-0606/2010, B7-0607/2010 και B7-0612/2010

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 12)

KOINH ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ RC-B7-0605/2010

(αντικαθιστά τις B7-0605/2010, B7-0606/2010 και B7-0612/2010)

που κατέθεσαν οι βουλευτές:

Esther Herranz García και Albert Deß, εξ ονόματος της Ομάδας PPE
Luis Manuel Capoulas Santos και Iratxe García Pérez, εξ ονόματος της Ομάδας S&D
George Lyon και Liam Aylward, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE
Martin Häusling, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE
James Nicholson και Janusz Wojciechowski, εξ ονόματος της Ομάδας ECR

Εγκρίνεται (P7_TA(2010)0402)

(Η πρόταση ψηφίσματος B7-0607/2010 καταπίπτει.)

Παρέμβαση:

Η Esther Herranz García προβαίνει, πριν από την ψηφοφορία, σε διευκρίνιση τεχνικού χαρακτήρα επί της αιτιολογικής σκέψης Ι.

Τελευταία ενημέρωση: 10 Δεκεμβρίου 2010Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου