Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Συνοπτικά πρακτικά
Τρίτη 23 Νοεμβρίου 2010 - ΣτρασβούργοΟριστική έκδοση

2. Συζήτηση σχετικά με περιπτώσεις παραβίασης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, της δημοκρατίας και του κράτους δικαίου (ανακοίνωση των κατατεθεισών προτάσεων ψηφίσματος)

Οι εξής βουλευτές ή πολιτικές ομάδες υποβάλλουν αιτήματα όσον αφορά τη διοργάνωση σχετικής συζήτησης, σύμφωνα με το άρθρο 122 του Κανονισμού, για τις ακόλουθες προτάσεις ψηφίσματος:

I.   Ιράκ - ειδικότερα η θανατική ποινή (συμπεριλαμβανόμενης της περίπτωσης του Tariq Aziz) και επιθέσεις κατά χριστιανικών κοινοτήτων

- Fiorello Provera, Bastiaan Belder, Νικόλαος Σαλαβράκος, Mario Borghezio, Lorenzo Fontana και Mara Bizzotto, εξ ονόματος της Ομάδας EFD, σχετικά με το Ιράκ - ειδικότερα τη θανατική ποινή (συμπεριλαμβανόμενης της περίπτωσης του Tariq Aziz) και τις επιθέσεις κατά χριστιανικών κοινοτήτων (B7-0629/2010)

- Véronique De Keyser, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, σχετικά με τα δικαιώματα του ανθρώπου στο Ιράκ, ειδικότερα τη θανατική ποινή και συγκεκριμένα κατά του Tarek Aziz (B7-0630/2010)

- Louis Michel, Frédérique Ries, Marietje Schaake, Alexandra Thein, Renate Weber, Leonidas Donskis, Ramon Tremosa i Balcells, Sarah Ludford, Edward McMillan-Scott, Antonyia Parvanova, Jelko Kacin και Kristiina Ojuland, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, σχετικά με το Ιράκ, ειδικότερα τη θανατική ποινή (κυρίως την περίπτωση του Tarek Aziz) και τις επιθέσεις κατά χριστιανικών κοινοτήτων (B7-0631/2010)

- Charles Tannock, Peter van Dalen, Michał Tomasz Kamiński, Tomasz Piotr Poręba, Marek Henryk Migalski, Ryszard Czarnecki, Adam Bielan, Ryszard Antoni Legutko και Konrad Szymański, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, σχετικά με την επίθεση κατά εκκλησίας στη Βαγδάτη στις 31 Οκτωβρίου 2010 (B7-0632/2010)

- Jill Evans, Barbara Lochbihler, Heidi Hautala, Jan Philipp Albrecht, Frieda Brepoels και Raül Romeva i Rueda, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, σχετικά με το Ιράκ, ειδικότερα τη δίωξη μειονοτήτων και τη θανατική ποινή (B7-0633/2010)

- Marie-Christine Vergiat, Jacky Hénin, Elie Hoarau, Patrick Le Hyaric, Ilda Figueiredo, Willy Meyer, Rui Tavares και Miguel Portas, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, σχετικά με το Ιράκ, ειδικότερα τη θανατική ποινή (κυρίως την περίπτωση του Tarek Aziz) και τις επιθέσεις κατά χριστιανικών κοινοτήτων (B7-0634/2010)

- José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Elmar Brok, Constance Le Grip, Mario Mauro, Esther de Lange, Cristian Dan Preda, Bernd Posselt, Laima Liucija Andrikienė, Filip Kaczmarek, Lena Kolarska-Bobińska, Eija-Riitta Korhola, Monica Luisa Macovei, Elena Băsescu, Tunne Kelam, Elisabeth Jeggle, Cristiana Muscardini, Bogusław Sonik, Thomas Mann, Sari Essayah, Csaba Sógor και Martin Kastler, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, σχετικά με το Ιράκ - ειδικότερα τη θανατική ποινή (συμπεριλαμβανόμενης της περίπτωσης του Tariq Aziz) και τις επιθέσεις κατά χριστιανικών κοινοτήτων (B7-0648/2010)

II.   Θιβέτ - σχέδια επιβολής της κινεζικής γλώσσας ως κύριας γλώσσας διδασκαλίας

- Fiorello Provera, Oreste Rossi και Lorenzo Fontana, εξ ονόματος της Ομάδας EFD, σχετικά με το Θιβέτ - σχέδια επιβολής της κινεζικής γλώσσας ως κύριας γλώσσας διδασκαλίας (B7-0637/2010)

- Véronique De Keyser και Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, σχετικά με το Θιβέτ - σχέδια επιβολής της κινεζικής γλώσσας ως κύριας γλώσσας διδασκαλίας (B7-0638/2010)

- Marietje Schaake, Niccolò Rinaldi, Graham Watson, Ramon Tremosa i Balcells, Frédérique Ries, Leonidas Donskis, Renate Weber, Edward McMillan-Scott, Sarah Ludford, Antonyia Parvanova, Kristiina Ojuland, Marielle De Sarnez και Sonia Alfano, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, σχετικά με το Θιβέτ - σχέδια επιβολής της κινεζικής γλώσσας ως κύριας γλώσσας διδασκαλίας (B7-0640/2010)

- Charles Tannock, Michał Tomasz Kamiński, Tomasz Piotr Poręba, Marek Henryk Migalski, Ryszard Czarnecki, Adam Bielan, Roberts Zīle και Konrad Szymański, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, σχετικά με το Θιβέτ (B7-0642/2010)

- Heidi Hautala, Eva Lichtenberger, Raül Romeva i Rueda, Frieda Brepoels και François Alfonsi, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, σχετικά με το Θιβέτ - σχέδια επιβολής της κινεζικής γλώσσας ως κύριας γλώσσας διδασκαλίας (B7-0643/2010)

- Elmar Brok, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Thomas Mann, Mario Mauro, Cristian Dan Preda, Bernd Posselt, Laima Liucija Andrikienė, Csaba Sógor, Filip Kaczmarek, Lena Kolarska-Bobińska, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Eija-Riitta Korhola, Monica Luisa Macovei, Elena Băsescu, Tunne Kelam, Bogusław Sonik, Sari Essayah και Martin Kastler, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, σχετικά με το Θιβέτ (B7-0644/2010)

III.   Βιρμανία - διεξαγωγή εκλογών και απελευθέρωση της αρχηγού της αντιπολίτευσης Aung San Suu Kyi

- Fiorello Provera, εξ ονόματος της Ομάδας EFD, σχετικά με τη Βιρμανία, τη διεξαγωγή των εκλογών και την απελευθέρωση της αρχηγού της αντιπολίτευσης Aung San Suu Kyi (B7-0635/2010)

- Véronique De Keyser, Marc Tarabella και Rovana Plumb, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, σχετικά με τη διεξαγωγή των εκλογών στη Βιρμανία και την απελευθέρωση της αρχηγού της αντιπολίτευσης Aung San Suu Kyi (B7-0636/2010)

- Ramon Tremosa i Balcells, Sonia Alfano, Leonidas Donskis, Niccolò Rinaldi, Edward McMillan-Scott, Sarah Ludford, Frédérique Ries, Renate Weber, Marietje Schaake, Antonyia Parvanova, Adina-Ioana Vălean, Marielle De Sarnez, Kristiina Ojuland και Anneli Jäätteenmäki, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, σχετικά με τη Βιρμανία, τη διεξαγωγή των εκλογών και την απελευθέρωση της αρχηγού της αντιπολίτευσης Aung San Suu Kyi (B7-0639/2010)

- Geoffrey Van Orden, Charles Tannock, Nirj Deva, Tomasz Piotr Poręba, Marek Henryk Migalski, Ryszard Czarnecki, Adam Bielan, Michał Tomasz Kamiński, Ryszard Antoni Legutko και Konrad Szymański, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, σχετικά με τη Βιρμανία, τη διεξαγωγή των εκλογών και την απελευθέρωση της αρχηγού της αντιπολίτευσης Aung San Suu Kyi (B7-0641/2010)

- Barbara Lochbihler, Christian Engström, Emilie Turunen, Heidi Hautala, Raül Romeva i Rueda και Gerald Häfner, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, σχετικά με τη Βιρμανία, τη διεξαγωγή των εκλογών και την απελευθέρωση της αρχηγού της αντιπολίτευσης Aung San Suu Kyi (B7-0645/2010)

- Marie-Christine Vergiat, Gabriele Zimmer και Rui Tavares, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, σχετικά με τη Βιρμανία, τη διεξαγωγή των εκλογών και την απελευθέρωση της αρχηγού της αντιπολίτευσης Aung San Suu Kyi (B7-0646/2010)

- Elmar Brok, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Laima Liucija Andrikienė, Lena Kolarska-Bobińska, Mario Mauro, Cristian Dan Preda, Bernd Posselt, Filip Kaczmarek, Eija-Riitta Korhola, Monica Luisa Macovei, Elena Băsescu, Tunne Kelam, Bogusław Sonik, Thomas Mann, Sari Essayah και Csaba Sógor, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, σχετικά με τη Βιρμανία, τη διεξαγωγή των εκλογών και την απελευθέρωση της αρχηγού της αντιπολίτευσης Aung San Suu Kyi (B7-0647/2010)

Ο χρόνος αγόρευσης κατανέμεται σύμφωνα με το άρθρο 149 του Κανονισμού.

Τελευταία ενημέρωση: 15 Δεκεμβρίου 2010Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου