Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή των εγγράφων :

Κείμενα που κατατέθηκαν :

RC-B7-0617/2010

Συζήτηση :

Ψηφοφορία :

PV 24/11/2010 - 8.6

Κείμενα που εγκρίθηκαν :


Συνοπτικά πρακτικά
Τετάρτη 24 Νοεμβρίου 2010 - ΣτρασβούργοΟριστική έκδοση

8.6. Εμπορική συμφωνία για την καταπολέμηση της παραποίησης/απομίμησης (ACTA) (ψηφοφορία)

Η συζήτηση έγινε στις 20 Οκτωβρίου 2010 (σημείο 16 των Συνοπτικών Πρακτικών της 20.10.2010).

Οι προτάσεις ψηφίσματος ανακοινώθηκαν στις 24 Νοεμβρίου 2010 (σημείο 2 των Συνοπτικών Πρακτικών της 24.11.2010).

Προτάσεις ψηφίσματος B7-0617/2010, B7-0618/2010, B7-0619/2010, B7-0620/2010/rev και B7-0621/2010

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 6)

KOINH ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ RC-B7-0617/2010

(αντικαθιστά τις B7-0617/2010, B7-0619/2010, B7-0620/2010/rev και B7-0621/2010):

που κατέθεσαν οι βουλευτές:

Kader Arif και Véronique De Keyser, εξ ονόματος της Ομάδας S&D,

Niccolò Rinaldi, Marietje Schaake, Alexander Alvaro, Marielle De Sarnez, Renate Weber και Metin Kazak, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE,

Carl Schlyter, Eva Lichtenberger και Sandrine Bélier, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE,

Helmut Scholz, Rui Tavares, Miloslav Ransdorf και Marisa Matias, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL

Απορρίπτεται

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ B7-0618/2010

Εγκρίνεται (P7_TA(2010)0432)

(Οι προτάσεις ψηφίσματος B7-0619/2010, B7-0620/2010/αναθ. και B7-0621/2010 καταπίπτουν.)

Τελευταία ενημέρωση: 13 Δεκεμβρίου 2010Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου