Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2010/2108(INI)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A7-0313/2010

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A7-0313/2010

Συζήτηση :

PV 24/11/2010 - 13
CRE 24/11/2010 - 13

Ψηφοφορία :

PV 25/11/2010 - 8.9
CRE 25/11/2010 - 8.9
Αιτιολογήσεις ψήφου
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P7_TA(2010)0441

Συνοπτικά πρακτικά
Τετάρτη 24 Νοεμβρίου 2010 - ΣτρασβούργοΟριστική έκδοση

13. Μία νέα ενεργειακή στρατηγική για την Ευρώπη την περίοδο 2011-2020 (συζήτηση)
CRE

Έκθεση σχετικά με την πορεία προς μία νέα ενεργειακή στρατηγική για την Ευρώπη την περίοδο 2011-2020 [2010/2108(INI)] - Επιτροπή Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας.Εισηγήτρια: Lena Kolarska-Bobińska (A7-0313/2010)

Η Lena Kolarska-Bobińska παρουσιάζει την έκθεσή της.

Παρεμβαίνει ο Günther Oettinger (Μέλος της Επιτροπής).

Παρεμβαίνουν οι Pilar del Castillo Vera, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Marita Ulvskog, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Jens Rohde, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Claude Turmes, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Konrad Szymański, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, Νίκη Τζαβέλα, εξ ονόματος της Ομάδας EFD, Dimitar Stoyanov, μη εγγεγραμμένος, Herbert Reul, Teresa Riera Madurell, Lena Ek, Jaroslav Paška, Bendt Bendtsen, Ivari Padar, Fiona Hall, Maria Da Graça Carvalho, Kathleen Van Brempt, Romana Jordan Cizelj, Adam Gierek, Lambert van Nistelrooij, Silvia-Adriana Ţicău, Alajos Mészáros και Mario Pirillo.

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Σταύρος ΛΑΜΠΡΙΝΙΔΗΣ
Αντιπρόεδρος

Παρεμβαίνει ο Hannes Swoboda.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" οι Petru Constantin Luhan, Arturs Krišjānis Kariņš, Francesco De Angelis, Zigmantas Balčytis, Sonia Alfano, Oreste Rossi, Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė, Elena Băsescu, Ioan Enciu, Κυριάκος Μαυρονικόλας και Nick Griffin.

Παρεμβαίνουν οι Günther Oettinger και Lena Kolarska-Bobińska.

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 8.9 των Συνοπτικών Πρακτικών της 25.11.2010.

Τελευταία ενημέρωση: 13 Δεκεμβρίου 2010Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου