Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2010/2764(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : B7-0616/2010

Κείμενα που κατατέθηκαν :

B7-0616/2010

Συζήτηση :

PV 24/11/2010 - 14
CRE 24/11/2010 - 14

Ψηφοφορία :

PV 25/11/2010 - 8.10
Αιτιολογήσεις ψήφου
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P7_TA(2010)0442

Συνοπτικά πρακτικά
Τετάρτη 24 Νοεμβρίου 2010 - ΣτρασβούργοΟριστική έκδοση

14. Προετοιμασίες ενόψει της Διάσκεψης του Κανκούν για την κλιματική αλλαγή (29 Νοεμβρίου - 10 Δεκεμβρίου 2010) (συζήτηση)
CRE

Δηλώσεις του Συμβουλίου και της Επιτροπής: Προετοιμασίες ενόψει της Διάσκεψης του Κανκούν για την κλιματική αλλαγή (29 Νοεμβρίου - 10 Δεκεμβρίου 2010)

Οι Joke Schauvliege (ασκούσα την Προεδρία του Συμβουλίου) και Connie Hedegaard (Μέλος της Επιτροπής) προβαίνουν στις δηλώσεις.

Παρεμβαίνουν οι Karl-Heinz Florenz, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Marita Ulvskog, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Chris Davies, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Yannick Jadot, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Miroslav Ouzký, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, Bairbre de Brún, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Oreste Rossi, εξ ονόματος της Ομάδας EFD, Nick Griffin, μη εγγεγραμμένος, Richard Seeber, ο οποίος απαντά επίσης σε ερώτηση «γαλάζια κάρτα» του Lucas Hartong, Jo Leinen, Corinne Lepage, Satu Hassi, Zbigniew Ziobro, Sabine Wils, Anna Rosbach, Lucas Hartong, Pilar del Castillo Vera, Κρίτων Αρσένης, Bas Eickhout, Peter van Dalen, Marisa Matias, Derek Roland Clark, Francisco Sosa Wagner, Θεόδωρος Σκυλακάκης, Edite Estrela, Roger Helmer, Catherine Soullie, Rovana Plumb, Romana Jordan Cizelj, Justas Vincas Paleckis, Elisabetta Gardini, Jolanta Emilia Hibner, Sirpa Pietikäinen και Seán Kelly.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" οι Danuta Jazłowiecka, Maria Da Graça Carvalho, Csaba Sándor Tabajdi, Karin Kadenbach, Sonia Alfano, João Ferreira, Iosif Matula, Gilles Pargneaux, Angelika Werthmann, Monika Flašíková Beňová και Κυριάκος Μαυρονικόλας.

Παρεμβαίνουν οι Connie Hedegaard και Joke Schauvliege.

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Roberta ANGELILLI
Αντιπρόεδρος

Πρόταση ψηφίσματος που κατατέθηκε σύμφωνα με το άρθρο 110, παράγραφος 2, του Κανονισμού, για την περάτωση της συζήτησης:

- Karl-Heinz Florenz, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Dan Jørgensen, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Corinne Lepage, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Satu Hassi, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Miroslav Ouzký, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, και Bairbre de Brún, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, σχετικά με τη διάσκεψη για την αλλαγή του κλίματος στο Κανκούν (COP16) (B7-0616/2010).

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 8.10 των Συνοπτικών Πρακτικών της 25.11.2010.

Τελευταία ενημέρωση: 13 Δεκεμβρίου 2010Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου