Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2010/2934(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή των εγγράφων :

Κείμενα που κατατέθηκαν :

B7-0674/2010

Συζήτηση :

PV 24/11/2010 - 19
CRE 24/11/2010 - 19

Ψηφοφορία :

PV 25/11/2010 - 8.12
CRE 25/11/2010 - 8.12

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P7_TA(2010)0444

Συνοπτικά πρακτικά
Τετάρτη 24 Νοεμβρίου 2010 - ΣτρασβούργοΟριστική έκδοση

19. Ουκρανία (συζήτηση)
CRE

Δήλωση της Αντιπροέδρου της Επιτροπής και Ύπατης Εκπροσώπου της Ένωσης για Θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας: Ουκρανία

Ο Karel De Gucht (Μέλος της Επιτροπής), εξ ονόματος της Αντιπροέδρου της Επιτροπής και Ύπατης Εκπροσώπου της Ένωσης για Θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας προβαίνει στη δήλωση.

Παρεμβαίνουν οι Elmar Brok, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Adrian Severin, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Adina-Ioana Vălean, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Rebecca Harms, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Paweł Robert Kowal, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, Jaromír Kohlíček, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Bastiaan Belder, εξ ονόματος της Ομάδας EFD, Andreas Mölzer, μη εγγεγραμμένος, Michael Gahler, Hannes Swoboda, Marek Henryk Migalski, David Campbell Bannerman, Csanád Szegedi, Paweł Zalewski, Marek Siwiec, Tunne Kelam και Lena Kolarska-Bobińska.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" οι Jan Kozłowski, Vilija Blinkevičiūtė, Siiri Oviir, Dimitar Stoyanov, Laima Liucija Andrikienė, Alexander Mirsky και Elena Băsescu.

Παρεμβαίνει ο Karel De Gucht.

Προτάσεις ψηφίσματος που κατατέθηκαν σύμφωνα με το άρθρο 110, παράγραφος 2, του Κανονισμού, για την περάτωση της συζήτησης:

- Rebecca Harms και Werner Schulz, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, σχετικά με την Ουκρανίασχετικά με την Ουκρανία (B7-0650/2010

- Adrian Severin, Hannes Swoboda, Marek Siwiec και Kristian Vigenin, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, σχετικά με την Ουκρανίασχετικά με την Ουκρανία (B7-0671/2010

- Jaromír Kohlíček, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, σχετικά με την Ουκρανία (B7-0672/2010

- Elmar Brok, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Michael Gahler, Ιωάννης Κασουλίδης, Gunnar Hökmark, Inese Vaidere, Paweł Zalewski, Cristian Dan Preda, Lena Kolarska-Bobińska, Joachim Zeller, Traian Ungureanu, Jan Kozłowski και Jacek Protasiewicz, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, σχετικά με την Ουκρανία σχετικά με την Ουκρανία (B7-0673/2010

- Adina-Ioana Vălean, Siiri Oviir, Johannes Cornelis van Baalen, Jelko Kacin και Marielle De Sarnez, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, σχετικά με την Ουκρανία σχετικά με την κατάσταση στην Ουκρανία (B7-0674/2010

- Charles Tannock, Paweł Robert Kowal, Adam Bielan, Michał Tomasz Kamiński, Ryszard Antoni Legutko, Ryszard Czarnecki, Tomasz Piotr Poręba και Konrad Szymański, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, σχετικά με την Ουκρανίασχετικά με την Ουκρανία (B7-0681/2010).

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 8.12 των Συνοπτικών Πρακτικών της 25.11.2010.

Τελευταία ενημέρωση: 13 Δεκεμβρίου 2010Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου