Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2010/2103(INI)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή των εγγράφων :

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A7-0310/2010

Συζήτηση :

PV 24/11/2010 - 20
CRE 24/11/2010 - 20

Ψηφοφορία :

PV 25/11/2010 - 8.13
CRE 25/11/2010 - 8.13
Αιτιολογήσεις ψήφου
Αιτιολογήσεις ψήφου
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P7_TA(2010)0445

Συνοπτικά πρακτικά
Τετάρτη 24 Νοεμβρίου 2010 - ΣτρασβούργοΟριστική έκδοση

20. Ανθρώπινα δικαιώματα και κοινωνικά και περιβαλλοντικά πρότυπα στις διεθνείς εμπορικές συμφωνίες - Διεθνείς εμπορικές πολιτικές στο πλαίσιο των επιτακτικών αναγκών που επιβάλλουν οι κλιματικές αλλαγές - Εταιρική κοινωνική ευθύνη σε διεθνείς εμπορικές συμφωνίες (συζήτηση)
CRE

Έκθεση σχετικά με τα ανθρώπινα δικαιώματα και τα κοινωνικά και περιβαλλοντικά πρότυπα στις διεθνείς εμπορικές συμφωνίες [2009/2219(INI)] - Επιτροπή Διεθνούς Εμπορίου. Εισηγήτρια: Tokia Saïfi (A7-0312/2010)

Έκθεση σχετικά με τις διεθνείς εμπορικές πολιτικές στο πλαίσιο των επιτακτικών αναγκών που επιβάλλουν οι κλιματικές αλλαγές [2010/2103(INI)] - Επιτροπή Διεθνούς Εμπορίου. Εισηγητής: Yannick Jadot (A7-0310/2010)

Έκθεση σχετικά με την εταιρική κοινωνική ευθύνη σε διεθνείς εμπορικές συμφωνίες [2009/2201(INI)] - Επιτροπή Διεθνούς Εμπορίου. Eισηγητής: Harlem Désir (A7-0317/2010)

Οι Tokia Saïfi, Yannick Jadot και Harlem Désir παρουσιάζουν τις εκθέσεις τους.

Παρεμβαίνει ο William (The Earl of) Dartmouth σχετικά με τη διεξαγωγή της συζήτησης.

Παρεμβαίνει οKarel De Gucht (Μέλος της Επιτροπής).

Παρεμβαίνουν οι David Martin (εισηγητής της γνωμοδότησης της επιτροπής AFET) (A7-0312/2010), Filip Kaczmarek (εισηγητής της γνωμοδότησης της επιτροπής DEVE) (A7-0312/2010), Catherine Grèze (εισηγήτρια της γνωμοδότησης της επιτροπής DEVE) (A7-0310/2010), Pervenche Berès (εισηγήτρια της γνωμοδότησης της επιτροπής EMPL) (A7-0317/2010), Richard Howitt (εισηγητής της γνωμοδότησης της επιτροπής EMPL) (A7-0312/2010), Daniel Caspary, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Κρίτων Αρσένης, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Metin Kazak, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Keith Taylor, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Peter van Dalen, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, Helmut Scholz, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, William (The Earl of) Dartmouth, εξ ονόματος της Ομάδας EFD, Laurence J.A.J. Stassen, μη εγγεγραμμένη, Małgorzata Handzlik, George Sabin Cutaş, Catherine Bearder, Jacky Hénin και Elisabeth Köstinger.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" οι Zuzana Roithová, Miroslav Mikolášik, Carl Schlyter, Csanád Szegedi και Seán Kelly.

Παρεμβαίνουν οι Karel De Gucht, Tokia Saïfi, Yannick Jadot και Harlem Désir.

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 8.2 των Συνοπτικών Πρακτικών της 25.11.2010, σημείο 8.13 των Συνοπτικών Πρακτικών της 25.11.2010 και σημείο 8.14 των Συνοπτικών Πρακτικών της 25.11.2010.

Τελευταία ενημέρωση: 13 Δεκεμβρίου 2010Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου