Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Протокол
четвъртък, 25 ноември 2010 г. - СтрасбургОкончателна версия

3. Десета годишнина от приемането на Резолюция 1325 на Съвета за сигурност на ООН относно жените, мира и сигурността (внесени предложения за резолюция)

Изявления на Съвета и на Комисията: Десета годишнина от приемането на Резолюция 1325 на Съвета за сигурност на ООН относно жените, мира и сигурността

Разискването се състоя на 23 ноември 2010 г. (точка 4 от протокола от 23.11.2010 г).

Предложения за резолюции, внесени на основание член 110, параграф 2 от Правилника за дейността, в заключение на разискванията:

- Edit Bauer, Philippe Juvin, Lena Kolarska-Bobińska, Eduard Kukan, Elisabeth Jeggle, Elisabeth Morin-Chartier, Мария Неделчева и Eleni Theocharous, от името на групата PPE, относно десетата годишнина от приемането на Резолюция № 1325 (2000) на Съвета за сигурност на ООН относно жените, мира и сигурността (B7-0624/2010);

- Britta Thomsen, Richard Howitt, Véronique De Keyser, Ana Gomes, Maria Eleni Koppa, Roberto Gualtieri, Marc Tarabella, Silvia-Adriana Ţicău и Rovana Plumb, от името на групата S&D, относно десетата годишнина от приемането на Резолюция на Съвета за сигурност № 1325 относно жените, мира и сигурността (B7-0625/2010);

- Norica Nicolai и Marielle De Sarnez, от името на групата ALDE, относно десетата годишнина от приемането на Резолюция на Съвета за сигурност № 1325 относно жените, мира и сигурността (B7-0626/2010);

- Charles Tannock, от името на групата ECR, относно десетата годишнина от приемането на Резолюция № 1325 (2000) на Съвета за сигурност на ООН относно жените, мира и сигурността (B7-0627/2010);

- Ilda Figueiredo, Eva-Britt Svensson, Sabine Lösing, Cornelia Ernst, Bairbre de Brún и Helmut Scholz, от името на групата GUE/NGL, относно десетата годишнина от приемането на Резолюция на Съвета за сигурност на ООН № 1325 (2000) относно жените, мира и сигурността (B7-0628/2010);

- Barbara Lochbihler, Franziska Katharina Brantner, Ulrike Lunacek, Raül Romeva i Rueda, Nicole Kiil-Nielsen, Heidi Hautala, Judith Sargentini, Reinhard Bütikofer, Marije Cornelissen, Frieda Brepoels, Bart Staes, Jan Philipp Albrecht, Keith Taylor, Jill Evans, Indrek Tarand, Oriol Junqueras Vies, Malika Benarab-Attou, Michèle Rivasi и Catherine Grèze, от името на групата Verts/ALE, относно десетата годишнина от приемането на Резолюция на Съвета за сигурност № 1325 относно жените, мира и сигурността (B7-0649/2010).

Гласуване: точка 8.7 от протокола от 25.11.2010.

Последно осъвременяване: 5 януари 2011 г.Правна информация