Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2010/2086(INI)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή των εγγράφων :

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A7-0293/2010

Συζήτηση :

PV 25/11/2010 - 4
CRE 25/11/2010 - 4

Ψηφοφορία :

PV 25/11/2010 - 8.4
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P7_TA(2010)0436

Συνοπτικά πρακτικά
Πέμπτη 25 Νοεμβρίου 2010 - ΣτρασβούργοΟριστική έκδοση

4. Ετήσια έκθεση για τις δραστηριότητες του Ευρωπαίου Διαμεσολαβητή το 2009 - Ειδική έκθεση του Ευρωπαίου Διαμεσολαβητή προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο σε συνέχεια του σχεδίου σύστασης προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή σχετικά με την καταγγελία 676/2008/RT (σύμφωνα με το άρθρο 205, παράγραφος 2, 1ο μέρος) - 26η ετήσια έκθεση για τον έλεγχο της εφαρμογής του κοινοτικού δικαίου (2008) (συζήτηση)
CRE

Έκθεση σχετικά με την ετήσια έκθεση για τις δραστηριότητες του Ευρωπαίου Διαμεσολαβητή το 2009 [2010/2059(INI)] - Επιτροπή Αναφορών.Εισηγήτρια: Mariya Nedelcheva (A7-0275/2010)

Έκθεση σχετικά με την ειδική έκθεση που συνέταξε ο Ευρωπαίος Διαμεσολαβητής κατόπιν του σχεδίου σύστασης του προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή όσον αφορά την καταγγελία 676/2008RT [2010/2086(INI)] - Επιτροπή Αναφορών.Εισηγήτρια: Χρυσούλα Παλιαδέλη (A7-0293/2010)

Έκθεση σχετικά με την 26η ετήσια έκθεση για τον έλεγχο της εφαρμογής του κοινοτικού δικαίου (2008) [2010/2076(INI)] - Επιτροπή Νομικών Θεμάτων.Εισηγήτρια: Eva Lichtenberger (A7-0291/2010)

Οι Mariya Nedelcheva, Χρυσούλα Παλιαδέλη και Eva Lichtenberger παρουσιάζουν τις εκθέσεις τους.

Παρεμβαίνουν οι Νικηφόρος Διαμαντούρος (Ευρωπαίος Διαμεσολαβητής) και Maroš Šefčovič (Αντιπρόεδρος της Επιτροπής).

Παρεμβαίνουν οι Rainer Wieland (εισηγητής της γνωμοδότησης της επιτροπής PETI), Elena Băsescu, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Monika Flašíková Beňová, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Margrete Auken, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Oldřich Vlasák, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, Willy Meyer, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Νικόλαος Σαλαβράκος, εξ ονόματος της Ομάδας EFD, Martin Ehrenhauser, μη εγγεγραμμένος, Tadeusz Zwiefka, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Anneli Jäätteenmäki και Gerald Häfner.

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Isabelle DURANT
Αντιπρόεδρος

Παρεμβαίνουν οι Marek Henryk Migalski, Rui Tavares, John Stuart Agnew, Csanád Szegedi, Peter Jahr, Συλβάνα Ράπτη, Oriol Junqueras Vies, Jaroslav Paška, Csaba Sógor, Κρίτων Αρσένης, Salvatore Iacolino, Vilija Blinkevičiūtė, Jarosław Leszek Wałęsa και Simon Busuttil.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" Pascale Gruny, Mairead McGuinness, Andrew Henry William Brons και Andreas Mölzer.

Παρεμβαίνουν οι Maroš Šefčovič, Νικηφόρος Διαμαντούρος, Mariya Nedelcheva, Χρυσούλα Παλιαδέλη και Eva Lichtenberger.

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 8.3 των Συνοπτικών Πρακτικών της 25.11.2010, σημείο 8.4 των Συνοπτικών Πρακτικών της 25.11.2010 και σημείο 8.5 των Συνοπτικών Πρακτικών της 25.11.2010.

Τελευταία ενημέρωση: 5 Ιανουαρίου 2011Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου