Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2010/2934(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή των εγγράφων :

Κείμενα που κατατέθηκαν :

B7-0673/2010

Συζήτηση :

PV 24/11/2010 - 19
CRE 24/11/2010 - 19

Ψηφοφορία :

PV 25/11/2010 - 8.12
CRE 25/11/2010 - 8.12

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P7_TA(2010)0444

Συνοπτικά πρακτικά
Πέμπτη 25 Νοεμβρίου 2010 - ΣτρασβούργοΟριστική έκδοση

8.12. Ουκρανία (ψηφοφορία)
CRE

Προτάσεις ψηφίσματος B7-0650/2010, B7-0671/2010, B7-0672/2010, B7-0673/2010, B7-0674/2010 και B7-0681/2010

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 12)

ΚΟΙΝΗ ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ RC-B7-0650/2010

(αντικαθιστά τιςB7-0650/2010, B7-0671/2010, B7-0672/2010, B7-0673/2010, B7-0674/2010 και B7-0681/2010)

που κατέθεσαν οι βουλευτές:

Elmar Brok, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Michael Gahler, Ιωάννης Κασουλίδης, Gunnar Hökmark, Inese Vaidere, Paweł Zalewski, Cristian Dan Preda, Lena Kolarska-Bobińska, Joachim Zeller, Traian Ungureanu, Jan Kozłowski, Jacek Protasiewicz, Mário David, εξ ονόματος της Ομάδας PPE·
Adrian Severin, Hannes Swoboda, Marek Siwiec, Kristian Vigenin, Vilija Blinkevičiūtė, εξ ονόματος της Ομάδας S&D·
Adina-Ioana Vălean, Siiri Oviir, Johannes Cornelis van Baalen, Jelko Kacin, Marielle De Sarnez, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE·
Rebecca Harms, Werner Schulz, Indrek Tarand, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE·
Charles Tannock, Paweł Robert Kowal, Adam Bielan, Ryszard Antoni Legutko, Ryszard Czarnecki, Tomasz Piotr Poręba, Konrad Szymański, εξ ονόματος της Ομάδας ECR·
Jaromír Kohlíček, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL.

Εγκρίνεται (P7_TA(2010)0444)

Παρεμβάσεις:

Ο Michael Gahler προτείνει προφορική τροπολογία επί της παραγράφου 8, η οποία κρατείται.

Τελευταία ενημέρωση: 5 Ιανουαρίου 2011Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου