Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2010/2964(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή των εγγράφων :

Κείμενα που κατατέθηκαν :

B7-0648/2010

Συζήτηση :

OJ 25/11/2010 - 165

Ψηφοφορία :

PV 25/11/2010 - 13.1
CRE 25/11/2010 - 13.1

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P7_TA(2010)0448

Συνοπτικά πρακτικά
Πέμπτη 25 Νοεμβρίου 2010 - ΣτρασβούργοΟριστική έκδοση

13.1. Ιράκ - ειδικότερα η θανατική ποινή (συμπεριλαμβανόμενης της περίπτωσης του Tariq Aziz) και επιθέσεις κατά χριστιανικών κοινοτήτων (ψηφοφορία)
CRE

Προτάσεις ψηφίσματος B7-0629/2010, B7-0630/2010, B7-0631/2010, B7-0632/2010, B7-0633/2010, B7-0634/2010 και B7-0648/2010

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 16)

ΚΟΙΝΗ ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ RC-B7-0629/2010

(αντικαθιστά τιςB7-0629/2010, B7-0630/2010, B7-0631/2010, B7-0632/2010, B7-0633/2010 και B7-0648/2010)

που κατέθεσαν οι βουλευτές:

José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Elmar Brok, Constance Le Grip, Mario Mauro, Esther de Lange, Cristian Dan Preda, Bernd Posselt, Laima Liucija Andrikienė, Filip Kaczmarek, Lena Kolarska-Bobińska, Eija-Riitta Korhola, Monica Luisa Macovei, Elena Băsescu, Tunne Kelam, Elisabeth Jeggle, Cristiana Muscardini, Bogusław Sonik, Thomas Mann, Sari Essayah, Csaba Sógor, Martin Kastler, Carlo Casini, εξ ονόματος της Ομάδας PPE·
Véronique De Keyser, Gianni Pittella, Silvia Costa, David-Maria Sassoli, εξ ονόματος της Ομάδας S&D·
Louis Michel, Frédérique Ries, Marietje Schaake, Alexandra Thein, Renate Weber, Leonidas Donskis, Ramon Tremosa i Balcells, Sarah Ludford, Edward McMillan-Scott, Antonyia Parvanova, Kristiina Ojuland, Jelko Kacin, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE·
Frieda Brepoels, Jill Evans, Barbara Lochbihler, Heidi Hautala, Jan Philipp Albrecht, Raül Romeva i Rueda, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE·
Charles Tannock, Struan Stevenson, Peter van Dalen, εξ ονόματος της Ομάδας ECR·
Fiorello Provera, Bastiaan Belder, εξ ονόματος της Ομάδας EFD·
Cornelis de Jong.

Εγκρίνεται (P7_TA(2010)0448)

(Η πρόταση ψηφίσματος B7-0634/2010 καταπίπτει.)

Παρεμβάσεις:

Véronique De Keyser, πριν από την ψηφοφορία επί της τροπολογίας 3, για να ζητήσει μια διευκρίνιση από τον Mario Mauro επί της τροπολογίας αυτής.

Τελευταία ενημέρωση: 5 Ιανουαρίου 2011Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου