Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2010/2965(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή των εγγράφων :

Κείμενα που κατατέθηκαν :

B7-0643/2010

Συζήτηση :

PV 25/11/2010 - 12.2
CRE 25/11/2010 - 12.2

Ψηφοφορία :

PV 25/11/2010 - 13.2

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P7_TA(2010)0449

Συνοπτικά πρακτικά
Πέμπτη 25 Νοεμβρίου 2010 - ΣτρασβούργοΟριστική έκδοση

13.2. Θιβέτ - σχέδια επιβολής της κινεζικής γλώσσας ως κύριας γλώσσας διδασκαλίας (ψηφοφορία)

Προτάσεις ψηφίσματος B7-0637/2010, B7-0638/2010, B7-0640/2010, B7-0642/2010, B7-0643/2010 και B7-0644/2010

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 17)

ΚΟΙΝΗ ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ RC-B7-0637/2010

(αντικαθιστά τις B7-0637/2010, B7-0638/2010, B7-0640/2010, B7-0642/2010, B7-0643/2010 και B7-0644/2010)

που κατέθεσαν οι βουλευτές:

Elmar Brok, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Thomas Mann, Mario Mauro, Cristian Dan Preda, Bernd Posselt, Laima Liucija Andrikienė, Csaba Sógor, Filip Kaczmarek, Lena Kolarska-Bobińska, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Eija-Riitta Korhola, Monica Luisa Macovei, Elena Băsescu, Tunne Kelam, Bogusław Sonik, Sari Essayah, Martin Kastler, εξ ονόματος της Ομάδας PPE·
Véronique De Keyser, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, εξ ονόματος της Ομάδας S&D·
Marietje Schaake, Niccolò Rinaldi, Graham Watson, Ramon Tremosa i Balcells, Frédérique Ries, Leonidas Donskis, Renate Weber, Edward McMillan-Scott, Sarah Ludford, Antonyia Parvanova, Kristiina Ojuland, Marielle De Sarnez, Sonia Alfano, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE·
Heidi Hautala, Eva Lichtenberger, Raül Romeva i Rueda, François Alfonsi, Frieda Brepoels, Catherine Grèze, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE·
Charles Tannock, Michał Tomasz Kamiński, Konrad Szymański, Tomasz Piotr Poręba, Marek Henryk Migalski, Ryszard Czarnecki, Adam Bielan, Roberts Zīle, εξ ονόματος της Ομάδας ECR·
Fiorello Provera, εξ ονόματος της Ομάδας EFD.

Εγκρίνεται (P7_TA(2010)0449)

Τελευταία ενημέρωση: 5 Ιανουαρίου 2011Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου