Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Протокол
вторник, 14 декември 2010 г. - СтрасбургОкончателна версия

4. Разисквания по случаи на нарушаване на правата на човека, демокрацията и принципа на правовата държава (обявяване на внесените предложения за резолюции)

Долупосочените членове на Парламента или политически групи са внесли искания за провеждането на такива разисквания на основание член 122 от Правилника за дейността по следните предложения за резолюции:

I.   Малайзия: практика на бой с пръчки

- Véronique De Keyser, Marc Tarabella и Barbara Weiler, от името на групата S&D, относно практиката на бой с пръчки в Малайзия (B7-0708/2010);

- Marietje Schaake, Marielle De Sarnez, Ramon Tremosa i Balcells, Sonia Alfano, Kristiina Ojuland и Frédérique Ries, от името на групата ALDE, относно Малайзия: практика на бой с пръчки (B7-0713/2010);

- Barbara Lochbihler, Emilie Turunen, Christian Engström, Gerald Häfner, Raül Romeva i Rueda и Heidi Hautala, от името на групата Verts/ALE, относно практиката на бой с пръчки в Малайзия (B7-0717/2010);

- Charles Tannock, Adam Bielan, Michał Tomasz Kamiński, Ryszard Antoni Legutko, Tomasz Piotr Poręba и Ryszard Czarnecki, от името на групата ECR, относно Малайзия: практика на бой с пръчки (B7-0725/2010);

- Elmar Brok, Cristian Dan Preda, Bernd Posselt, Tunne Kelam, Monica Luisa Macovei, Elena Băsescu, Sari Essayah, Eija-Riitta Korhola и Dominique Baudis, от името на групата PPE, относно Малайзия: практика на бой с пръчки (B7-0726/2010);

- Marie-Christine Vergiat, Rui Tavares и Ilda Figueiredo, от името на групата GUE/NGL, относно Малайзия: практика на бой с пръчки (B7-0730/2010).

II.   Уганда: законът Bahati и дискриминацията срещу представители на хомосексуалното, бисексуалното и транссексуалното общество

- Véronique De Keyser, Michael Cashman и Corina Creţu, от името на групата S&D, относно Уганда: законът Bahati и дискриминацията срещу представители на хомосексуалното, бисексуалното и транссексуалното общество (B7-0709/2010);

- Charles Tannock, от името на групата ECR, относно Уганда: законът Bahati и дискриминацията срещу представители на хомосексуалното, бисексуалното и транссексуалното общество (B7-0710/2010);

- Marietje Schaake, Ramon Tremosa i Balcells, Sonia Alfano, Alexandra Thein, Kristiina Ojuland, Sophia in 't Veld, Renate Weber и Louis Michel, от името на групата ALDE, относно Уганда: законът Bahati и дискриминацията срещу представители на хомосексуалното, бисексуалното и транссексуалното общество (B7-0711/2010);

- Ulrike Lunacek, Raül Romeva i Rueda и Judith Sargentini, от името на групата Verts/ALE, относно Уганда: законът Bahati и дискриминацията срещу представители на хомосексуалното, бисексуалното и транссексуалното общество (B7-0718/2010);

- Alf Svensson, Monica Luisa Macovei, Cristian Dan Preda, Bernd Posselt, Eija-Riitta Korhola, Filip Kaczmarek и Dominique Baudis, от името на групата PPE, относно Уганда: законът Bahati и дискриминацията срещу представители на хомосексуалното, бисексуалното и транссексуалното общество (B7-0727/2010);

- Marie-Christine Vergiat, Eva-Britt Svensson, Cornelia Ernst, Rui Tavares, Marisa Matias, Ilda Figueiredo и João Ferreira, от името на групата GUE/NGL, относно Уганда: законът Bahati и дискриминацията срещу представители на хомосексуалното, бисексуалното и транссексуалното общество (B7-0729/2010).

III.   Бежанци от Еритрея, задържани като заложници в Синай

- Niccolò Rinaldi, Marielle De Sarnez, Charles Goerens, Ramon Tremosa i Balcells, Sonia Alfano, Leonidas Donskis, Marietje Schaake и Kristiina Ojuland, от името на групата ALDE, относно бежанци от Еритрея, задържани като заложници в Синай (B7-0712/2010);

- Véronique De Keyser, Richard Howitt, David-Maria Sassoli и Gianni Pittella, от името на групата S&D, относно бежанци от Еритрея, задържани като заложници в Синай (B7-0715/2010);

- Charles Tannock, Michał Tomasz Kamiński, Tomasz Piotr Poręba, Ryszard Antoni Legutko, Ryszard Czarnecki и Adam Bielan, от името на групата ECR, относно бежанци от Еритрея, задържани като заложници в Синай (B7-0719/2010);

- José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Elmar Brok, Jarosław Leszek Wałęsa, Filip Kaczmarek, Mario Mauro, Cristian Dan Preda, Bogusław Sonik, Bernd Posselt, Tunne Kelam, Monica Luisa Macovei, Elena Băsescu, Sari Essayah и Eija-Riitta Korhola, от името на групата PPE, относно бежанци от Еритрея, задържани като заложници в Синай (B7-0728/2010);

- Rui Tavares, Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat, Willy Meyer и Marisa Matias, от името на групата GUE/NGL, относно бежанци от Еритрея, задържани като заложници в Синай (B7-0731/2010);

- Hélène Flautre, Barbara Lochbihler и Judith Sargentini, от името на групата Verts/ALE, относно бежанци от Еритрея, задържани като заложници в Синай (B7-0732/2010).

Времето за изказвания се разпределя в съответствие с член 149 от Правилника за дейността.

Последно осъвременяване: 23 февруари 2011 г.Правна информация