Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Protokoll
Kolmapäev, 15. detsember 2010 - StrasbourgLõplik väljaanne

4. Rakendusmeetmed (kodukorra artikkel 88)

Parlamendile on esitatud järgmised kontrolliga regulatiivmenetluse alla kuuluvad rakendusmeetmete projektid:

- Eelnõu: Komisjoni määrus, [kuupäev], Hiina Rahvavabariigist ja Hiina Rahvavabariigi Hongkongi erihalduspiirkonnast pärit või sealt lähetatud polüamiid- ja melamiinplastikust köögitarvete impordi eritingimuste ja üksikasjaliku korra kehtestamise kohta (D009364/03 - 2010/3014(RPS) - tähtaeg: 10/03/2011)
edasi saadetud vastutavale komisjonile: ENVI

- Eelnõu: komisjoni määrus, millega rakendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EÜ) nr 1069/2009, milles sätestatakse muuks otstarbeks kui inimtoiduks ettenähtud loomsete kõrvalsaaduste ja nendest saadud toodete tervise-eeskirjad, ja nõukogu direktiivi 97/78/EÜ seoses teatavate selle direktiivi alusel piiril toimuvast veterinaarkontrollist vabastatud proovide ja näidistega. (D010438/04 - 2010/2990(RPS) - tähtaeg: 02/03/2011)
edasi saadetud vastutavale komisjonile: ENVI
nõuandvad komisjonid: AGRI

- Eelnõu: Komisjoni määrus (EL) millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu kemikaalide registreerimist, hindamist, autoriseerimist ja piiramist käsitleva määruse (EÜ) nr 1907/2006 (REACH) XVII lisa kaadmiumi osas (D010507/02 - 2010/3011(RPS) - tähtaeg: 09/03/2011)
edasi saadetud vastutavale komisjonile: ENVI
nõuandvad komisjonid: ITRE, IMCO

- Eelnõu: Komisjoni määrus üleeuroopalise raudteesüsteemi allsüsteemi „reisijateveoteenuste telemaatilised rakendused” koostalitluse tehnilise kirjelduse kohta (D011189/03 - 2010/3001(RPS) - tähtaeg: 07/03/2011)
edasi saadetud vastutavale komisjonile: TRAN

- Eelnõu: komisjoni otsus Euroopa Parlamendi ja nõukogu 17. juuni 2008. aasta direktiivi 2008/57/EÜ (ühenduse raudteesüsteemi koostalitlusvõime kohta) artikli 27 lõikes 4 osutatud võrdlusdokumendi avaldamise ja haldamise kohta (D011509/03 - 2010/2988(RPS) - tähtaeg: 26/02/2011)
edasi saadetud vastutavale komisjonile: TRAN

- Eelnõu: Komisjoni direktiiv, [kuupäev], millega muudetakse direktiivi 2004/33/EÜ V lisa seoses trombotsüütide kontsentraatide maksimaalse pH väärtusega kõlblikkusaja lõpul (D011635/02 - 2010/3012(RPS) - tähtaeg: 10/03/2011)
edasi saadetud vastutavale komisjonile: ENVI

- Eelnõu: Komisjoni määrus (EL) nr …/..., [kuupäev], millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EÜ) nr 715/2007 ja määrust (EÜ) nr 692/2008 sõidukite remondi- ja hooldusteabe kättesaadavuse osas (D011699/02 - 2010/2994(RPS) - tähtaeg: 03/03/2011)
edasi saadetud vastutavale komisjonile: ENVI
nõuandvad komisjonid: IMCO

- Eelnõu: komisjoni määrus, millega rakendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EÜ) nr 458/2007 Euroopa integreeritud sotsiaalkaitsestatistika süsteemi (ESSPROS) kohta seoses täieulatuslike andmete kogumise alustamisega ESSPROSi sotsiaalkaitse netohüvitiste mooduli jaoks (D011715/01 - 2010/2974(RPS) - tähtaeg: 20/02/2011)
edasi saadetud vastutavale komisjonile: EMPL

- Eelnõu: komisjoni määrus (EL) nr …/..., [kuupäev], millega võetakse vastu nõukogu määruses (EÜ) nr 577/98 sätestatud töölt pensionile üleminekut käsitlev lisaküsimustik 2012. aastaks (D011739/02 - 2010/2975(RPS) - tähtaeg: 20/02/2011)
edasi saadetud vastutavale komisjonile: EMPL

- Eelnõu: komisjoni määrus (EL) nr …/…, [kuupäev], millega rakendatakse seoses surmapõhjuseid käsitleva statistikaga Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EÜ) nr 1338/2008 rahvatervist ning töötervishoidu ja tööohutust käsitleva ühenduse statistika kohta (D011828/02 - 2010/2985(RPS) - tähtaeg: 25/02/2011)
edasi saadetud vastutavale komisjonile: ENVI
nõuandvad komisjonid: EMPL

- Eelnõu: komisjoni määrus (EÜ) nr …/.., [kuupäev], millega rakendatakse seoses tööõnnetusi käsitleva statistikaga Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EÜ) nr 1338/2008 rahvatervist ning töötervishoidu ja tööohutust käsitleva ühenduse statistika kohta (D011830/01 - 2010/2976(RPS) - tähtaeg: 20/02/2011)
edasi saadetud vastutavale komisjonile: ENVI
nõuandvad komisjonid: EMPL

- Komisjoni määrus (EL) nr …/.., millega rakendatakse ja muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EÜ) nr 595/2009, mis käsitleb mootorsõidukite ja mootorite tüübikinnitust seoses raskeveokite heidetega (Euro VI) ning sõidukite remondi- ja hooldusteabe kättesaadavust (D012014/01 - 2010/2983(RPS) - tähtaeg: 25/02/2011)
edasi saadetud vastutavale komisjonile: ENVI

- Eelnõu: komisjoni direktiiv, millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2000/53/EÜ (kasutuselt kõrvaldatud sõidukite kohta) II lisa (EMPs kohaldatav tekst) (D012114/01 - 2010/2993(RPS) - tähtaeg: 02/03/2011)
edasi saadetud vastutavale komisjonile: ENVI

Viimane päevakajastamine: 25. jaanuar 2011Õigusalane teave