Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Протокол
понеделник, 17 януари 2011 г. - СтрасбургОкончателна версия

10. Внесени документи

Внесени са следните документи

1) от парламентарни комисии

1.1) доклади

- Препоръка относно проекторешението на Съвета относно сключване на споразумението между Европейската общност и Западноафриканския икономически и валутен съюз относно някои аспекти на въздухоплавателните услуги (06646/2010 - C7-0103/2010 - 2008/0145(NLE)) - TRAN - Докладчик: Dieter-Lebrecht Koch (A7-0361/2010)

- Препоръка относно проекта на решение на Съвета и на Комисията за сключване на Споразумение за стабилизиране и асоцииране между Европейските общности и техните държави-членки, от една страна, и Република Сърбия, от друга страна (15619/1/2007 - C7-0341/2010 - 2007/0255(NLE)) - AFET - Докладчик: Jelko Kacin (A7-0362/2010)

- ***I Доклад относно измененото предложение за директива на Европейския парламент и на Съвета относно сливанията на акционерни дружества (кодифициран текст) (COM(2010)0391 - C7-0209/2010 - 2008/0009(COD)) - JURI - Докладчик: Jiří Maštálka (A7-0363/2010)

- Препоръка относно проекторешението на Съвета за сключване на Временното споразумение за партньорство между Европейската общност, от една страна, и държавите от Тихоокеанския басейн, от друга страна (05078/2010 - C7-0036/2010 - 2008/0250(NLE)) - INTA - Докладчик: David Martin (A7-0365/2010)

- Доклад относно европейска инициатива за болестта на Алцхаймер и други деменции (COM(2009)0380 - 2010/2084(INI)) - ENVI - Докладчик: Marisa Matias (A7-0366/2010)

- Доклад съдържащ предложение за препоръка на Европейския парламент до Съвета относно преговорите по Рамковото споразумение между ЕС и Либия (B7-0615/2010 - 2010/2268(INI)) - AFET - Докладчик: Ana Gomes (A7-0368/2010)

- Препоръка относно проекта на решение на Съвета относно сключването на споразумение за доброволно партньорство между Европейския съюз и Република Конго относно прилагане на законодателството в областта на горите, управлението и търговията с дървен материал и изделия от дървен материал, внасяни в Европейския съюз (FLEGT) (10028/2010 - C7-0170/2010 - 2010/0062(NLE)) - INTA - Докладчик: Yannick Jadot (A7-0370/2010)

- Препоръка относно проекта на решение на Съвета за сключване на доброволно споразумение за партньорство между Европейския съюз и Република Камерун относно прилагането на законодателството в областта на горите, управлението и търговията с дървен материал и изделия от дървен материал, внасяни в Европейския съюз (FLEGT) (12796/2010 - C7-0339/2010 - 2010/0217(NLE)) - INTA - Докладчик: Yannick Jadot (A7-0371/2010)

- Препоръка относно проекта на решение на Съвета за сключване на протокол към Евро-средиземноморското споразумение за асоцииране между Европейските общности и техните държави членки, от една страна, и Хашемитско кралство Йордания, от друга страна, във връзка с присъединяването на Република България и на Румъния към Европейския съюз (06903/2010 - C7-0384/2010 - 2007/0231(NLE)) - AFET - Докладчик: Gabriele Albertini (A7-0373/2010)

- Доклад относно доклада за политиката на конкуренция за 2009 година (2010/2137(INI)) - ECON - Докладчик: Derk Jan Eppink (A7-0374/2010)

- Доклад относно прилагане на Европейския консенсус относно хуманитарната помощ: средносрочен преглед на плана за действие и пътя напред (2010/2101(INI)) - DEVE - Докладчик: Michèle Striffler (A7-0375/2010)

- Доклад относно признаване на селското стопанство за сектор от стратегическо значение за продоволствената сигурност (2010/2112(INI)) - AGRI - Докладчик: Daciana Octavia Sârbu (A7-0376/2010)

- Доклад относно устойчива политика на ЕС за Далечния север (2009/2214(INI)) - AFET - Докладчик: Michael Gahler (A7-0377/2010)

- Доклад относно стратегията на ЕС за Черно море (2010/2087(INI)) - AFET - Докладчик: Traian Ungureanu (A7-0378/2010)

1.2) препоръки за второ четене

- ***II Препоръка за второ четене относно позицията на Съвета на първо четене с оглед приемането на директива на Европейския парламент и на Съвета за упражняване на правата на пациентите при трансгранично здравно обслужване (11038/2/2010 - C7-0266/2010 - 2008/0142(COD)) - ENVI - Докладчик: Françoise Grossetête (A7-0307/2010)

- ***II Препоръка за второ четене относно позицията на Съвета на първо четене с оглед приемане на регламент на Европейския парламент и Съвета за определяне на хармонизирани условия за пускането на пазара на строителните продукти и за отмяна на Директива 89/106/ЕИО (10753/3/2010 - C7-0267/2010 - 2008/0098(COD)) - IMCO - Докладчик: Catherine Stihler (A7-0343/2010)

2) от членове на Парламента

2.1) въпроси, изискващи устен отговор за разглеждане във времето за въпроси (член 116 от Правилника за дейността)(B7-0001/2011)

към Съвета:

- Posselt Bernd, Higgins Jim, Papanikolaou Georgios, Blinkevičiūtė Vilija, Chountis Nikolaos, Mitchell Gay, Ţicău Silvia-Adriana, Aylward Liam, Gallagher Pat the Cope, Crowley Brian, Andrikienė Laima Liucija, Angourakis Charalampos, Morkūnaitė-Mikulėnienė Radvilė

към Комисията:

- Niculescu Rareş-Lucian, Balčytis Zigmantas, Göncz Kinga, Blinkevičiūtė Vilija, Morkūnaitė-Mikulėnienė Radvilė, Papanikolaou Georgios, Aylward Liam, Crowley Brian, Posselt Bernd, Higgins Jim, Ţicău Silvia-Adriana, Tarabella Marc, Ertug Ismail, Mitchell Gay, de Grandes Pascual Luis, Belet Ivo, Gallagher Pat the Cope, Ronzulli Licia, Kelly Seán, Niebler Angelika, Schwab Andreas, Ferreira João, Chountis Nikolaos, Claeys Philip, McGuinness Mairead, Podimata Anni, Andrikienė Laima Liucija

2.2) предложения за резолюция (член 120 от Правилника за дейността)

- Sebastian Valentin Bodu. Предложение за резолюция относно заглавната страница на обикновените (туристически) паспорти, издавани от държавите-членки на техните граждани (B7-0035/2011)

Разглеждане в комисия:

водеща :

LIBE

- Cristiana Muscardini. Предложение за резолюция относно използването на нутрацевтиците като хранителна добавка (B7-0734/2010)

Разглеждане в комисия:

водеща :

ENVI

подпомагаща :

IMCO

- Rovana Plumb, Daciana Octavia Sârbu Silvia-Adriana Ţicău. Предложение за резолюция относно безопасността на детските играчки (B7-0735/2010)

Разглеждане в комисия:

водеща :

IMCO

подпомагаща :

ENVI, ITRE

- Marc Tarabella Silvia-Adriana Ţicău. Предложение за резолюция относно регионите с един развит промишлен отрасъл (B7-0736/2010)

Разглеждане в комисия:

водеща :

REGI

подпомагаща :

EMPL, ITRE

Последно осъвременяване: 22 февруари 2011 г.Правна информация