Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2011/2523(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή των εγγράφων :

Κείμενα που κατατέθηκαν :

B7-0042/2011

Συζήτηση :

PV 20/01/2011 - 11.2
CRE 20/01/2011 - 11.2

Ψηφοφορία :

PV 20/01/2011 - 12.2

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P7_TA(2011)0027

Συνοπτικά πρακτικά
Πέμπτη 20 Ιανουαρίου 2011 - ΣτρασβούργοΟριστική έκδοση

12.2. Βραζιλία: έκδοση του Cesare Battisti (ψηφοφορία)

Προτάσεις ψηφίσματος B7-0042/2011, B7-0048/2011, B7-0050/2011, B7-0064/2011, B7-0065/2011 και B7-0066/2011

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 8)

KOINH ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ RC-B7-0042/2011

(αντικαθιστά τιςB7-0042/2011, B7-0048/2011, B7-0064/2011, B7-0065/2011 και B7-0066/2011):

που κατέθεσαν οι βουλευτές:

Roberta Angelilli, Mario Mauro, Carlo Casini, Erminia Mazzoni, Cristian Dan Preda, Filip Kaczmarek, Bernd Posselt, Tunne Kelam, Eija-Riitta Korhola, Monica Luisa Macovei, Sari Essayah, Elena Băsescu, Csaba Sógor και Thomas Mann, εξ ονόματος της Ομάδας PPE·
Hannes Swoboda, Gianni Pittella και David-Maria Sassoli, εξ ονόματος της Ομάδας S&D·

Niccolò Rinaldi, Ramon Tremosa i Balcells, Kristiina Ojuland και Alexander Graf Lambsdorff, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE·
Charles Tannock, Michał Tomasz Kamiński, Adam Bielan, Ryszard Antoni Legutko, Tomasz Piotr Poręba, Konrad Szymański, Marek Henryk Migalski, Ryszard Czarnecki και Jacek Olgierd Kurski, εξ ονόματος της Ομάδας ECR·
Francesco Enrico Speroni, εξ ονόματος της Ομάδας EFD.

Εγκρίνεται (P7_TA(2011)0027)

(Η πρόταση ψηφίσματος B7-0050/2011 καταπίπτει.)

Τελευταία ενημέρωση: 25 Φεβρουαρίου 2011Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου