Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång :

Ingivna texter :

O-000014/2011 (B7-0011/2011)

Debatter :

PV 14/02/2011 - 17
CRE 14/02/2011 - 17

Omröstningar :

OJ 17/02/2011 - 93

Antagna texter :


Protokoll
Måndagen den 14 februari 2011 - StrasbourgSlutlig utgåva

17. Genomförande av EU:s strategi för Donauregionen (debatt)
CRE

Muntlig fråga (O-0029/2011) från Silvia-Adriana Ţicău, Constanze Angela Krehl, Hannes Swoboda, Adrian Severin, Ivailo Kalfin, Karin Kadenbach, Olga Sehnalová, Rovana Plumb, Csaba Sándor Tabajdi, Evgeni Kirilov, Katarína Neveďalová, Vasilica Viorica Dăncilă, Daciana Octavia Sârbu, Ioan Mircea Paşcu, George Sabin Cutaş, Britta Thomsen, Corina Creţu, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Ioan Enciu, Cătălin Sorin Ivan, Mario Pirillo, Kinga Göncz, Marc Tarabella, Françoise Castex, Victor Boştinaru, Inés Ayala Sender, Bogusław Liberadzki, Jo Leinen, Michael Cashman, Brian Simpson, Saïd El Khadraoui, Thijs Berman, Eider Gardiazábal Rubial, Ismail Ertug, Edit Herczog för S&D-gruppen, Michael Theurer, Vladko Todorov Panayotov, Renate Weber, Sophia in 't Veld, Jan Mulder, Gesine Meissner, Jorgo Chatzimarkakis, Catherine Bearder, Viktor Uspaskich, Wolf Klinz, Nadja Hirsch, Cristian Silviu Buşoi, Giommaria Uggias, Ramona Nicole Mănescu, Adina-Ioana Vălean, Hannu Takkula, Jürgen Creutzmann, Alexander Alvaro, Holger Krahmer för ALDE-gruppen, Reinhard Bütikofer, Michael Cramer, Eva Lichtenberger, Barbara Lochbihler, Heide Rühle, Elisabeth Schroedter, Isabelle Durant för Verts/ALE-gruppen, Peter van Dalen och Oldřich Vlasák för ECR-gruppen, till kommissionen: Genomförandet av EU-strategin för Donauområdet (B7-0013/2011)

Muntlig fråga (O-0014/2011) från Tamás Deutsch, Lambert van Nistelrooij, Danuta Maria Hübner, Marian-Jean Marinescu, Iosif Matula, Andrey Kovatchev, János Áder, Zoltán Bagó, Kinga Gál, Béla Glattfelder, András Gyürk, Ágnes Hankiss, Lívia Járóka, Ádám Kósa, Csaba Őry, Ildikó Gáll-Pelcz, György Schöpflin, László Surján, József Szájer, Edit Bauer, Alajos Mészáros, Csaba Sógor, László Tőkés, Iuliu Winkler och Elisabeth Jeggle för PPE-gruppen, till kommissionen: EU-strategin för Donauregionen (B7-0011/2011)

Silvia-Adriana Ţicău, Ramona Nicole Mănescu, Elisabeth Schroedter och Oldřich Vlasák utvecklade den muntliga frågan B7-0013/2011.

Tamás Deutsch utvecklade den muntliga frågan B7-0011/2011.

Johannes Hahn (ledamot av kommissionen) besvarade de muntliga frågorna.

Talare: Marian-Jean Marinescu för PPE-gruppen, Csaba Sándor Tabajdi för S&D-gruppen, Filiz Hakaeva Hyusmenova för ALDE-gruppen, Barbara Lochbihler för Verts/ALE-gruppen, Jaroslav Paška för EFD-gruppen, Lambert van Nistelrooij, Evgeni Kirilov, Olga Sehnalová, Karin Kadenbach och Ivailo Kalfin.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Miroslav Mikolášik, George Sabin Cutaş, Franz Obermayr, Alajos Mészáros och Vasilica Viorica Dăncilă.

Talare: Johannes Hahn.

Resolutionsförslagen (artikel 115.5 i arbetsordningen) skulle tillkännages vid en senare tidpunkt.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 6.5 i protokollet av den 17.2.2011.

Senaste uppdatering: 16 mars 2011Rättsligt meddelande