Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2011/2515(RSP)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документите :

Внесени текстове :

B7-0108/2011

Разисквания :

PV 15/02/2011 - 5
CRE 15/02/2011 - 5

Гласувания :

PV 17/02/2011 - 6.6

Приети текстове :

P7_TA(2011)0066

Протокол
вторник, 15 февруари 2011 г. - СтрасбургОкончателна версия

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Jerzy BUZEK
Председател

5. Зачитане на принципа на правовата държава в Русия (разискване)
CRE

Декларация на Върховния представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност: Зачитане на принципа на правовата държава в Русия

Enikő Győri (действащ председател на Съвета) направи изявление от името на Catherine Ashton (върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност и заместник-председател на Комисията).

Изказаха се: György Schöpflin, от името на групата PPE, Adrian Severin, от името на групата S&D, Kristiina Ojuland, от името на групата ALDE, Werner Schulz, от името на групата Verts/ALE, Charles Tannock, от името на групата ECR, Bruno Gollnisch, независим член на ЕП, Ria Oomen-Ruijten, Knut Fleckenstein, Jacek Protasiewicz и Michael Gahler.

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Diana WALLIS
Заместник-председател

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Tunne Kelam, Graham Watson, Heidi Hautala, Jaroslav Paška и Indrek Tarand, последният за да зададе въпрос „синя карта“ на Knut Fleckenstein, който отговори на въпроса.

Изказа се Enikő Győri.

Предложения за резолюции, внесени на основание член 110, параграф 2 от Правилника за дейността, в заключение на разискванията:

- Heidi Hautala, Werner Schulz, Bart Staes и Indrek Tarand, от името на групата Verts/ALE, относно принципите на правовата държава в Русия (B7-0101/2011);

- Elmar Brok, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Laima Liucija Andrikienė, Arnaud Danjean, Michael Gahler, Andrzej Grzyb, Filip Kaczmarek, Lena Kolarska-Bobińska, Krzysztof Lisek, Mario Mauro, Monica Luisa Macovei, Ria Oomen-Ruijten, Alojz Peterle, Bernd Posselt, Cristian Dan Preda, Jacek Protasiewicz, György Schöpflin, Traian Ungureanu, Inese Vaidere и Joachim Zeller, от името на групата PPE, Относно принципите на правовата държава в Русия (B7-0108/2011);

- Kristiina Ojuland, Graham Watson, Marietje Schaake, Leonidas Donskis и Ramon Tremosa i Balcells, от името на групата ALDE, Относно принципите на правовата държава в Русия (B7-0110/2011);

- Eva-Britt Svensson, от името на групата GUE/NGL, относно принципите на правовата държава в Русия (B7-0111/2011);

- Charles Tannock, Michał Tomasz Kamiński, Ryszard Antoni Legutko, Marek Henryk Migalski, Jacek Olgierd Kurski, Tomasz Piotr Poręba, Zbigniew Ziobro, Ryszard Czarnecki, Konrad Szymański, Adam Bielan, Roberts Zīle, Jacek Włosowicz, Tadeusz Cymański, Mirosław Piotrowski и Paweł Robert Kowal, от името на групата ECR, относно принципите на правовата държава в Русия (B7-0113/2011).

Разискването приключи.

Гласуване: точка 6.6 от протокола от 17.2.2011.

(Заседанието, прекъснато в 11.45 ч., е възобновено в 12.00 ч.)

Последно осъвременяване: 24 март 2011 г.Правна информация