Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2011/0007(CNS)
Postup v rámci schôdze
Postupy dokumentov :

Predkladané texty :

A7-0040/2011

Rozpravy :

PV 16/02/2011 - 5
CRE 16/02/2011 - 5

Hlasovanie :

PV 17/02/2011 - 6.10
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P7_TA(2011)0070

Zápisnica
Streda, 16. februára 2011 - ŠtrasburgFinálna verzia

5. Európa 2020 - Usmernenia pre politiky zamestnanosti členských štátov * - Vykonávanie usmernení pre politiky zamestnanosti členských štátov (rozprava)
CRE

Vyhlásenia Rady a Komisie: Európa 2020

Správa o návrhu rozhodnutia Rady o usmerneniach pre politiky zamestnanosti členských štátov [KOM(2011)0006 - C7-0033/2011- 2011/0007(CNS)] - Výbor pre zamestnanosť a sociálne veci. Spravodajkyňa Pervenche Berès (A7-0040/2011)

Vyhlásenie Komisie: Vykonávanie usmernení pre politiky zamestnanosti členských štátov

János Martonyi (úradujúci predseda Rady) vystúpil s vyhlásením.

PREDSEDNÍCTVO: Jerzy BUZEK
predseda

László Andor (člen Komisie) vystúpil s vyhláseniami.

Pervenche Berès uviedla správu.

Vystúpili títo poslanci: Sharon Bowles (spravodajkyňa výboru ECON požiadaného o stanovisko), Corien Wortmann-Kool, Udo Bullmann v mene skupiny S&D, Lena Ek v mene skupiny ALDE, Philippe Lamberts v mene skupiny Verts/ALE, Malcolm Harbour v mene skupiny ECR, Lothar Bisky v mene skupiny GUE/NGL, Mario Borghezio v mene skupiny EFD, Philip Claeys nezaradený poslanec a Marian-Jean Marinescu.

PREDSEDNÍCTVO: Rodi KRATSA-TSAGAROPOULOU
podpredsedníčka

Vystúpili títo poslanci: Marita Ulvskog, Elizabeth Lynne, Emilie Turunen, Nikolaos Salavrakos, José Manuel García-Margallo y Marfil, Anni Podimata, Sylvie Goulard, Derk Jan Eppink, Herbert Reul, Kinga Göncz, ktorá odpovedala aj na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položila Krisztina Morvai, Liisa Jaakonsaari, aby zdvihnutím modrej karty položila otázku Herbertovi Reulovi, ktorý na ňu odpovedal, Richard Seeber, Jutta Steinruck, Danuta Maria Hübner, Csaba Őry, ktorý odpovedal na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položila Krisztina Morvai, a Elisabeth Morin-Chartier.

Podľa postupu „catch the eye“ v rozprave vystúpili Czesław Adam Siekierski, Enrique Guerrero Salom, Riikka Manner, Ilda Figueiredo, Oreste Rossi, Franz Obermayr, Paulo Rangel, Vasilica Viorica Dăncilă, Jan Kozłowski a Anna Záborská.

Vystúpili: Pervenche Berès, László Andor a János Martonyi.

V rozprave vystúpil Jean-Pierre Audy, s otázkou, kedy predseda Európskej rady predloží závery Európskej rady zo 4. februára 2011 (Predsedajúca to vzala na vedomie.).

Návrhy uznesení podané podľa čl. 110 ods. 2 rokovacieho poriadku na ukončenie rozpravy:

Európa 2020

- Malcolm Harbour v mene skupiny ECR, o EÚ 2020 (B7-0097/2011);

- Joseph Daul, Corien Wortmann-Kool, Marian-Jean Marinescu, Othmar Karas, Richard Seeber, Pilar del Castillo Vera, Andreas Schwab, Jean-Paul Gauzès, Lambert van Nistelrooij, Albert Deß, Sławomir Witold Nitras a Artur Zasada v mene skupiny PPE, o stratégii Európa 2020 (B7-0098/2011);

- Rebecca Harms a Philippe Lamberts v mene skupiny Verts/ALE, o stratégii Európa 2020 (B7-0102/2011);

- Martin Schulz a Stephen Hughes v mene skupiny S&D, o stratégii Európa 2020 (B7-0105/2011);

- Lothar Bisky, Cornelia Ernst, Thomas Händel, Jacky Hénin, Patrick Le Hyaric, Marisa Matias, Willy Meyer, Miguel Portas, Alfreds Rubiks, Eva-Britt Svensson, Rui Tavares, Marie-Christine Vergiat, Sabine Wils, Gabriele Zimmer, Nikolaos Chountis, Jürgen Klute, Ilda Figueiredo a Kyriacos Triantaphyllides v mene skupiny GUE/NGL, o stratégii Európa 2020 (B7-0106/2011);

- Guy Verhofstadt v mene skupiny ALDE, o stratégii Európa 2020 (B7-0109/2011).

Vykonávanie usmernení pre politiky zamestnanosti členských štátov

- Pervenche Berès, v mene výboru EMPL, o vykonávaní usmernení pre politiky zamestnanosti členských štátov (B7-0127/2011).

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 6.8 zápisnice zo dňa 17.2.2011, bod 6.10 zápisnice zo dňa 17.2.2011 a bod 6.9 zápisnice zo dňa 17.2.2011.

Posledná úprava: 17. marca 2011Právne oznámenie