Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2011/2616(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή των εγγράφων :

Κείμενα που κατατέθηκαν :

B7-0169/2011

Συζήτηση :

PV 09/03/2011 - 6
CRE 09/03/2011 - 6

Ψηφοφορία :

PV 10/03/2011 - 9.2
CRE 10/03/2011 - 9.2

Κείμενα που εγκρίθηκαν :


Συνοπτικά πρακτικά
Πέμπτη 10 Μαρτίου 2011 - ΣτρασβούργοΟριστική έκδοση

9.2. Γειτονικές χώρες του Νότου, και συγκεκριμένα η Λιβύη, περιλαμβανομένων των ανθρωπιστικών πτυχών (ψηφοφορία)
CRE

Προτάσεις ψηφίσματος B7-0169/2011, B7-0170/2011, B7-0171/2011, B7-0172/2011, B7-0173/2011 και B7-0174/2011

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 2)

KOINH ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ RC-B7-0169/2011

(αντικαθιστά τιςB7-0169/2011, B7-0170/2011, B7-0171/2011, B7-0172/2011 και B7-0173/2011):

που κατέθεσαν οι βουλευτές:

José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Elmar Brok, Ιωάννης Κασουλίδης, Cristian Dan Preda, Mario Mauro, Μαριεττα Γιαννάκου, Hans-Gert Pöttering, Gabriele Albertini, Tunne Kelam, Ρόδη Κράτσα-Τσαγκαροπούλου, Lena Kolarska-Bobińska, Elena Băsescu, Michael Gahler, Alf Svensson, Laima Liucija Andrikienė, Inese Vaidere, Vito Bonsignore, Simon Busuttil, Joachim Zeller, Tokia Saïfi, Michèle Striffler, Andrzej Grzyb, Krzysztof Lisek, Vytautas Landsbergis, Salvatore Iacolino, Dominique Vlasto, Alfredo Pallone, Philippe Juvin, Traian Ungureanu, Joanna Katarzyna Skrzydlewska, Roberta Angelilli, Ernst Strasser, Véronique Mathieu, Nadezhda Neynsky και Dominique Baudis, εξ ονόματος της Ομάδας PPE,

Ana Gomes, Véronique De Keyser, Kristian Vigenin, Pier Antonio Panzeri, David-Maria Sassoli, Richard Howitt, Roberto Gualtieri, Thijs Berman, Kader Arif, Juan Fernando López Aguilar, Sylvie Guillaume, María Muñiz De Urquiza, Pino Arlacchi, Vincent Peillon και Harlem Désir, εξ ονόματος της Ομάδας S&D,

Kristiina Ojuland, Marielle De Sarnez, Marietje Schaake, Sonia Alfano, Leonidas Donskis, Edward McMillan-Scott, Alexandra Thein, Ramon Tremosa i Balcells, Louis Michel και Jelko Kacin, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE,

Franziska Katharina Brantner, Hélène Flautre, Margrete Auken, Raül Romeva i Rueda, Judith Sargentini, Ulrike Lunacek, Catherine Grèze, Yannick Jadot, Nicole Kiil-Nielsen, Bart Staes, Emilie Turunen, Karima Delli, José Bové, Indrek Tarand, Jean-Paul Besset, François Alfonsi, Heidi Hautala, Isabelle Durant, Rebecca Harms και Daniel Cohn-Bendit, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE,

Charles Tannock και Timothy Kirkhope, εξ ονόματος της Ομάδας ECR,

Lothar Bisky, Miguel Portas και Marie-Christine Vergiat.

Εγκρίνεται (P7_TA(2011)0095)

(Η πρόταση ψηφίσματος B7-0174/2011 καταπίπτει.)

Παρεμβάσεις:

Πριν από την ψηφοφορία: Ana Gomes, η οποία εκφράζει την επιθυμία το κείμενο που εγκρίθηκε να αντικατοπτρίζει τα τελευταία γεγονότα που έλαβαν χώρα στη Λιβύη, Michał Tomasz Kamiński και József Szájer.

Ο Guy Verhofstadt προτείνει προφορική τροπολογία επί της παραγράφου 11, η οποία κρατείται.

Τελευταία ενημέρωση: 20 Απριλίου 2011Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου