Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2011/2612(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή των εγγράφων :

Κείμενα που κατατέθηκαν :

B7-0175/2011

Συζήτηση :

OJ 10/03/2011 - 118

Ψηφοφορία :

PV 10/03/2011 - 14.1
PV 10/03/2011 - 15.1
CRE 10/03/2011 - 14.1

Κείμενα που εγκρίθηκαν :


Συνοπτικά πρακτικά
Πέμπτη 10 Μαρτίου 2011 - ΣτρασβούργοΟριστική έκδοση

14.1. Πακιστάν - δολοφονία του Shahbaz Bhatti, υπουργού των μειονοτήτων
CRE

Προτάσεις ψηφίσματος B7-0166/2011, B7-0175/2011, B7-0176/2011, B7-0177/2011, B7-0178/2011 et B7-0179/2011

Οι Jean Lambert, Marietje Schaake, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Eija-Riitta Korhola, Peter van Dalen και Rui Tavares παρουσιάζουν τις προτάσεις ψηφίσματος.

Παρεμβαίνουν οι Mario Mauro, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Catherine Stihler, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Anneli Jäätteenmäki, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Nicole Kiil-Nielsen, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Charles Tannock, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, Jaroslav Paška, εξ ονόματος της Ομάδας EFD, και Ryszard Czarnecki.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" οι Michael Gahler, George Sabin Cutaş, Constance Le Grip και Joanna Katarzyna Skrzydlewska.

Παρεμβαίνει ο Johannes Hahn (Μέλος της Επιτροπής).

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 15.1 των Συνοπτικών Πρακτικών της 10.3.2011.

Τελευταία ενημέρωση: 20 Απριλίου 2011Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου