Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2010/2245(INI)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A7-0162/2011

Внесени текстове :

A7-0162/2011

Разисквания :

PV 11/05/2011 - 15
CRE 11/05/2011 - 15

Гласувания :

PV 12/05/2011 - 12.7
Обяснение на вота
Обяснение на вота

Приети текстове :


Протокол
сряда, 11 май 2011 г. - СтрасбургОкончателна версия

(Заседанието, прекъснато в 19.25 ч., бе възобновено в 21.00 ч.)

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Alejo VIDAL-QUADRAS
Заместник-председател

15. Съюз за иновации: Преобразуването на Европа за приспособяване към един свят, превъзмогнал кризата (разискване)
CRE

Доклад относно Съюз за иновации: Преобразуването на Европа за приспособяване към един свят, превъзмогнал кризата [2010/2245(INI)] - Комисия по промишленост, изследвания и енергетика. Докладчик: Judith A. Merkies (A7-0162/2011)

Judith A. Merkies представи доклада.

Изказа се Máire Geoghegan-Quinn (член на Комисията).

Изказаха се: Inese Vaidere (докладчик по становището на комисията INTA), Sari Essayah (докладчик по становището на комисията EMPL), João Ferreira (докладчик по становището на комисията ENVI), Kyriacos Triantaphyllides (докладчик по становището на комисията IMCO), Danuta Maria Hübner (докладчик по становището на комисията REGI), Amalia Sartori, от името на групата PPE, Teresa Riera Madurell, от името на групата S&D, Владко Тодоров Панайотов, от името на групата ALDE, Evžen Tošenovský, от името на групата ECR, Philippe Lamberts, от името на групата Verts/ALE, Niki Tzavela, от името на групата EFD, Franz Obermayr, независим член на ЕП, Herbert Reul, който отговори също така на въпрос „синя карта“ Judith A. Merkies, Britta Thomsen, Marek Henryk Migalski, Nikolaos Salavrakos, Angelika Werthmann, Maria Da Graça Carvalho, Catherine Trautmann, Edvard Kožušník, Zbigniew Ziobro, Lambert van Nistelrooij, Silvia-Adriana Ţicău, Francesco De Angelis, Ioan Enciu, António Fernando Correia De Campos и Zigmantas Balčytis.

Изказа се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“) Miroslav Mikolášik.

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Roberta ANGELILLI
Заместник-председател

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Claudiu Ciprian Tănăsescu, Elena Băsescu, Vasilica Viorica Dăncilă, Pat the Cope Gallagher, Ilda Figueiredo и Seán Kelly.

Изказаха се: Máire Geoghegan-Quinn и Judith A. Merkies.

Разискването приключи.

Гласуване: точка 13.7 от протокола от 12.5.2011.

Последно осъвременяване: 29 юни 2011 г.Правна информация