Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2010/2245(INI)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A7-0162/2011

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A7-0162/2011

Συζήτηση :

PV 11/05/2011 - 15
CRE 11/05/2011 - 15

Ψηφοφορία :

PV 12/05/2011 - 12.7
Αιτιολογήσεις ψήφου
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :


Συνοπτικά πρακτικά
Τετάρτη 11 Μαΐου 2011 - ΣτρασβούργοΟριστική έκδοση

(Η συνεδρίαση διακόπτεται στις 19.25 και επαναλαμβάνεται στις 21.00.)

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Alejo VIDAL-QUADRAS
Αντιπρόεδρος

15. Ένωση Καινοτομίας: μεταμορφώνοντας την Ευρώπη για έναν κόσμο μετά την κρίση (συζήτηση)
CRE

Έκθεση σχετικά με την Ένωση Καινοτομίας: μεταμορφώνοντας την Ευρώπη για έναν κόσμο μετά την κρίση [2010/2245(INI)] - Επιτροπή Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας. Εισηγήτρια: Judith A. Merkies (A7-0162/2011)

Η Judith A. Merkies παρουσιάζει την έκθεσή της.

Παρεμβαίνει η Máire Geoghegan-Quinn (Μέλος της Επιτροπής).

Παρεμβαίνουν οι Inese Vaidere (εισηγήτρια της γνωμοδότησης της επιτροπής INTA), Sari Essayah (εισηγήτρια της γνωμοδότησης της επιτροπής EMPL), João Ferreira (εισηγητής της γνωμοδότησης της επιτροπής ENVI), Κυριάκος Τριανταφυλλίδης (εισηγητής της γνωμοδότησης της επιτροπής IMCO), Danuta Maria Hübner (εισηγήτρια της γνωμοδότησης της επιτροπής REGI), Amalia Sartori, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Teresa Riera Madurell, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Vladko Todorov Panayotov, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Evžen Tošenovský, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, Philippe Lamberts, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Νίκη Τζαβέλα, εξ ονόματος της Ομάδας EFD, Franz Obermayr, μη εγγεγραμμένος, Herbert Reul, ο οποίος απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα της Judith A. Merkies, Britta Thomsen, Marek Henryk Migalski, Νικόλαος Σαλαβράκος, Angelika Werthmann, Maria Da Graça Carvalho, Catherine Trautmann, Edvard Kožušník, Zbigniew Ziobro, Lambert van Nistelrooij, Silvia-Adriana Ţicău, Francesco De Angelis, Ioan Enciu, António Fernando Correia De Campos και Zigmantas Balčytis.

Παρεμβαίνει σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" ο Miroslav Mikolášik.

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Roberta ANGELILLI
Αντιπρόεδρος

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" οι Claudiu Ciprian Tănăsescu, Elena Băsescu, Vasilica Viorica Dăncilă, Pat the Cope Gallagher, Ilda Figueiredo και Seán Kelly.

Παρεμβαίνουν οι Máire Geoghegan-Quinn και Judith A. Merkies.

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 13.7 των Συνοπτικών Πρακτικών της 12.5.2011.

Τελευταία ενημέρωση: 29 Ιουνίου 2011Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου