Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2011/2684(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή των εγγράφων :

Κείμενα που κατατέθηκαν :

B7-0326/2011

Συζήτηση :

PV 12/05/2011 - 16.1
CRE 12/05/2011 - 17.1

Ψηφοφορία :

PV 12/05/2011 - 17.1

Κείμενα που εγκρίθηκαν :


Συνοπτικά πρακτικά
Πέμπτη 12 Μαΐου 2011 - ΣτρασβούργοΟριστική έκδοση

16.1. Σρι Λάνκα: παρακολούθηση της έκθεσης των Ηνωμένων Εθνών
CRE

Προτάσεις ψηφίσματος B7-0324/2011, B7- 0325/2011, B7-0326/2011, B7-0327/2011, B7-0328/2011 και B7-0331/2011

Οι Paul Murphy, Geoffrey Van Orden, Véronique De Keyser, Thomas Mann, Anneli Jäätteenmäki και Heidi Hautala παρουσιάζουν τις προτάσεις ψηφίσματος.

Παρεμβαίνουν οι Eija-Riitta Korhola, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Ana Gomes, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Izaskun Bilbao Barandica, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Karima Delli, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, ο οποίος απαντά επίσης σε δύο ερωτήσεις με γαλάζια κάρτα των Charles Tannock και Geoffrey Van Orden, Marie-Christine Vergiat, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Jaroslav Paška, εξ ονόματος της Ομάδας EFD, Filip Kaczmarek, Claude Moraes και Laima Liucija Andrikienė.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" οι Sari Essayah, George Sabin Cutaş, Graham Watson, Raül Romeva i Rueda και Charles Tannock.

Παρεμβαίνει ο László Andor (Μέλος της Επιτροπής).

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 17.1 των Συνοπτικών Πρακτικών της 12.5.2011.

Τελευταία ενημέρωση: 30 Ιουνίου 2011Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου