Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документите :

Внесени текстове :

B7-0351/2011

Разисквания :

PV 08/06/2011 - 13
CRE 08/06/2011 - 13

Гласувания :

PV 09/06/2011 - 8.2
CRE 09/06/2011 - 8.2

Приети текстове :


Протокол
сряда, 8 юни 2011 г. - СтрасбургОкончателна версия

13. Среща на върха ЕС-Русия (разискване)
CRE

Декларация на Върховния представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност : Среща на върха ЕС-Русия

Štefan Füle (член на Комисията) направи изявление от името на Заместник-председател на Комисията/върховен представител по въпросите на външните работи и политиката на сигурност.

Изказаха се: Ria Oomen-Ruijten, от името на групата PPE, Hannes Swoboda, от името на групата S&D, Kristiina Ojuland, от името на групата ALDE, Charles Tannock, от името на групата ECR, Werner Schulz, от името на групата Verts/ALE, Vladimír Remek, от името на групата GUE/NGL, Fiorello Provera, от името на групата EFD, Béla Kovács, независим член на ЕП, Elmar Brok и Knut Fleckenstein.

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Diana WALLIS
Заместник-председател

Изказаха се: Alexander Graf Lambsdorff, Adam Bielan, Heidi Hautala, Nikolaos Salavrakos, Andreas Mölzer, Paweł Zalewski, Кристиан Вигенин, Graham Watson, Edvard Kožušník, Bastiaan Belder, Laima Liucija Andrikienė, Justas Vincas Paleckis, Jacek Olgierd Kurski, Tunne Kelam, Boris Zala, Mirosław Piotrowski, Inese Vaidere, George Sabin Cutaş, Paweł Robert Kowal, Bernd Posselt, Mitro Repo, Konrad Szymański и Tomasz Piotr Poręba.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Krzysztof Lisek, Sławomir Witold Nitras, Jaroslav Paška, Lena Kolarska-Bobińska, Vytautas Landsbergis, Angelika Werthmann, Elena Băsescu и Seán Kelly.

Изказа се Štefan Füle.

Предложения за резолюции, внесени на основание член 110, параграф 2 от Правилника за дейността, в заключение на разискванията:

- Hannes Swoboda, Véronique De Keyser, Knut Fleckenstein, Кристиан Вигенин и Pino Arlacchi, от името на групата S&D, относно срещата на най-високо равнище между ЕС и Русия в Нижни Новгород на 9–10 юни 2011 г. (B7-0347/2011);

- Kristiina Ojuland, Leonidas Donskis, Marielle De Sarnez, Ivo Vajgl, Graham Watson, Ramon Tremosa i Balcells, Anneli Jäätteenmäki и Marietje Schaake, от името на групата ALDE, относно предстоящата среща на най-високо равнище между ЕС и Русия в Нижни Новгород на 9 и 10 юни 2011 г. (B7-0348/2011);

- Helmut Scholz, от името на групата GUE/NGL, относно срещата на най-високо равнище между ЕС и Русия (B7-0351/2011);

- Elmar Brok, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Ria Oomen-Ruijten, Ioannis Kasoulides, Alojz Peterle, Tunne Kelam, Cristian Dan Preda, Jacek Saryusz-Wolski, Inese Vaidere, Vytautas Landsbergis, Krzysztof Lisek, Laima Liucija Andrikienė, Paweł Zalewski, Michael Gahler, Надежда Нейнски, Zuzana Roithová, György Schöpflin, Andrzej Grzyb, Joachim Zeller и Giovanni La Via, от името на групата PPE, относно срещата на най-високо равнище между ЕС и Русия (9–10 юни 2011 г.) (B7-0357/2011);

- Rebecca Harms, Heidi Hautala, Werner Schulz и Raül Romeva i Rueda, от името на групата Verts/ALE, относно срещата на най-високо равнище между ЕС и Русия в Нижни Новгород на 9–10 юни 2011 г. (B7-0358/2011);

- Charles Tannock, Ryszard Antoni Legutko, Tomasz Piotr Poręba, Marek Henryk Migalski, Paweł Robert Kowal, Konrad Szymański, Ryszard Czarnecki и Zbigniew Ziobro, от името на групата ECR, относно срещата на най-високо равнище между ЕС и Русия (9–10 юни 2011 г.) (B7-0359/2011).

Разискването приключи.

Гласуване: точка 8.2 от протокола от 9.6.2011.

Последно осъвременяване: 22 юни 2011 г.Правна информация