Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2011/2716(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή των εγγράφων :

Κείμενα που κατατέθηκαν :

B7-0358/2011

Συζήτηση :

PV 08/06/2011 - 13
CRE 08/06/2011 - 13

Ψηφοφορία :

PV 09/06/2011 - 8.2
CRE 09/06/2011 - 8.2

Κείμενα που εγκρίθηκαν :


Συνοπτικά πρακτικά
Πέμπτη 9 Ιουνίου 2011 - ΣτρασβούργοΟριστική έκδοση

8.2. Διάσκεψη Κορυφής ΕΕ-Ρωσίας (ψηφοφορία)
CRE

Προτάσεις ψηφίσματος B7-0347/2011, B7-0348/2011, B7-0351/2011, B7-0357/2011, B7-0358/2011 και B7-0359/2011

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 2)

KOINH ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ RC-B7-0347/2011

(αντικαθιστά τις B7-0347/2011, B7-0348/2011, B7-0357/2011, B7-0358/2011 και B7-0359/2011):

που κατέθεσαν οι βουλευτές:

Elmar Brok, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Ria Oomen-Ruijten, Ιωάννης Κασουλίδης, Alojz Peterle, Tunne Kelam, Cristian Dan Preda, Jacek Saryusz-Wolski, Inese Vaidere, Vytautas Landsbergis, Arnaud Danjean, Krzysztof Lisek, Michael Gahler, Paweł Zalewski, Nadezhda Neynsky, Zuzana Roithová, Andrzej Grzyb, Joachim Zeller και Giovanni La Via, εξ ονόματος της Ομάδας PPE,
Hannes Swoboda, Véronique De Keyser, Knut Fleckenstein, Kristian Vigenin, Pino Arlacchi και Mitro Repo, εξ ονόματος της Ομάδας S&D,
Kristiina Ojuland, Leonidas Donskis, Marielle De Sarnez, Ivo Vajgl, Graham Watson, Ramon Tremosa i Balcells, Anneli Jäätteenmäki, Marietje Schaake και Edward McMillan-Scott, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE,
Charles Tannock, Ryszard Antoni Legutko, Marek Henryk Migalski, Paweł Robert Kowal, Konrad Szymański, Ryszard Czarnecki, Geoffrey Van Orden και Tadeusz Cymański, εξ ονόματος της Ομάδας ECR,
Rebecca Harms, Heidi Hautala και Werner Schulz, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE.

Εγκρίνεται (P7_TA(2011)0268)

(Η πρόταση ψηφίσματος B7-0351/2011 καταπίπτει.)

Παρεμβάσεις:

Werner Langen σχετικά με πιθανές παρατυπίες που διέπραξε βουλευτής κατά τη διάρκεια της ψηφοφορίας.

Τελευταία ενημέρωση: 27 Ιουλίου 2011Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου