Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2011/2713(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή των εγγράφων :

Κείμενα που κατατέθηκαν :

B7-0362/2011

Συζήτηση :

PV 09/06/2011 - 12.2
CRE 09/06/2011 - 12.2

Ψηφοφορία :

PV 09/06/2011 - 13.2

Κείμενα που εγκρίθηκαν :


Συνοπτικά πρακτικά
Πέμπτη 9 Ιουνίου 2011 - ΣτρασβούργοΟριστική έκδοση

12.2. Γκουαντάναμο: επικείμενη απόφαση θανατικής ποινής
CRE

Προτάσεις ψηφίσματος B7-0361/2011, B7-0362/2011, B7-0369/2011, B7-0371/2011, B7-0374/2011 και B7-0375/2011

Παρεμβαίνουν , για να παρουσιάσουν τις προτάσεις ψηφίσματος, οι Charles Tannock, Ana Gomes, ο οποίος απαντά και σε ερώτηση "γαλάζια κάρτα" του Filip Kaczmarek, Marie-Christine Vergiat, ο οποίος απαντά επίσης σε δύο ερωτήσεις "γαλάζια κάρτα" των Cristian Dan Preda και Charles Tannock, Cristian Dan Preda, ο οποίος απαντά επίσης σε δύο ερωτήσεις "γαλάζια κάρτα" των Ana Gomes και Marie-Christine Vergiat, Renate Weber και Barbara Lochbihler.

Παρεμβαίνουν οι Bernd Posselt, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, ο οποίος απαντά και σε ερώτηση "γαλάζια κάρτα" του Charles Tannock, Justas Vincas Paleckis, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Marietje Schaake, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Heidi Hautala, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Paul Murphy, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, ο οποίος απαντά και σε ερώτηση "γαλάζια κάρτα" του Cristian Dan Preda, William (The Earl of) Dartmouth, εξ ονόματος της Ομάδας EFD, Sergio Paolo Francesco Silvestris και Jacky Hénin.

Παρεμβαίνουν, σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye", οι Eduard Kukan, Corina Creţu, Raül Romeva i Rueda, João Ferreira, Eija-Riitta Korhola, Filip Kaczmarek και Sari Essayah.

Παρεμβαίνει ο Günther Oettinger (Μέλος της Επιτροπής).

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 13.2 των Συνοπτικών Πρακτικών της 9.6.2011.

Τελευταία ενημέρωση: 27 Ιουλίου 2011Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου